نحوه ی مخفی سازی و نمایش یک کنترل در الگوی MVVM با استفاده از Prism Library

در این مقاله به شما آموزش می دهیم که با استفاده از کدنویسی بتوانید یک کنترل را مخفی کنید و دوباره آن را در صفحه نمایش بدهید. ما این کار را با استفاده از رویداد click یک دکمه و در MVVM pattern انجام خواهیم داد.

 نحوه ی مخفی سازی و نمایش یک کنترل در الگوی MVVM با استفاده از Prism Library

اگر سابقه ی کار با الگوی MVVM به همراه کتابخانه Prism ندارید، به شما پیشنهاد می کنیم مقاله های زیر را مطالعه کنید. در این مقاله ها، توضیحات جامع و کاملی پیرامون معرفی و استفاده از این دو مطلب آورده شده است.

-معرفی الگوی MVVM

الگوی MVVM با استفاده از کتابخانه Prism درWPF

حال ساختن برنامه را شروع می کنیم.

نکته: در این مقاله ما از برنامه Visual Studio 2013 و ‘Prism.Unity’ (که با استفاده از nuget Packages آن را نصب کرده ایم.) استفاده خواهیم کرد.

مرحله1 : یک پروژه از نوع WPF به نام ‘PrismMVVMTestProject’ ایجاد کنید.

مرحله 2 : در این مرحله، سه پوشه ی متفاوت به نام های Model ، View و View model ایجاد می کنیم تا بتوانیم قسمت های مختلف برنامه را در این پوشه ها بسازیم.

 

مرحله 3 : صفحه های مورد نیاز را ایجاد کنید.

1-یک View به نام ‘TestView.xaml’ در پوشه ی Views ایجاد کنید.

2-یک Model به نام ‘TestModel.cs’ در پوشه ی Models ایجاد کنید.

 

3-یک ViewModel به نام ‘TestViewModel.cs’ در پوشه ی ViewModels ایجاد کنید.

مرحله 4 :

فضای نام ‘Prism.MVVM’ را در صفحه ی TestModel اضافه کنید تا از کلاس ‘Bindable Base’ و همچنین کلاس ‘System.Windows’ ارث بری کند. یک property به نام Message ایجاد کنید . پارامتر ‘ref‘ به شما اجازه می دهد تا مقدار این property را به روز رسانی کنید.

using Prism.Mvvm; 
using System.Windows; 
namespace PrismMVVMTestProject.Models 
{ 
  class TestModel : BindableBase 
  { 
 
    private Visibility _MessageVisibilty; 
    public Visibility MessageVisibilty { get { return _MessageVisibilty; } set { SetProperty(ref _MessageVisibilty, value); } } 
  } 
}

مرحله 5 :

1-فضای نام زیر را در صفحه TestViewModel اضافه کنید.

Prism.MVVM’ – برای ارث بری از کلاس ‘Bindable Base’

PrismMVVMTestProject.Models’ – برای دسترسی به TestModel در این صفحه

System.Windows.Input -برای اضافه کردن ICommand

Prism.Commands- برای استفاده از DelegateCommand

System.Windows’ برای ‘Visibility’

2-یک property از شیء کلاس TestModel همراه با پارامتر ‘ref‘ ایجاد کنید که به شما اجازه می دهد مقدار پارامتر را به روز رسانی کنید.

3- command های مورد نیاز برای هر متد را اضافه کنید. این command ها مانند رویداد برای نمایش و مخفی سازی کنترل به کار می روند.

4- label را در متد Show نمایش بدهید و آن را در متد Hide مخفی کنید.

  using PrismMVVMTestProject.Models; 
  using Prism.Mvvm; 
  using System.Windows; 
  using System.Windows.Input; 
  using Prism.Commands; 
   
  namespace PrismMVVMTestProject.ViewModels 
  { 
    class TestViewModel : BindableBase 
    { 
      private TestModel testModel; 
      public ICommand ShowCommand { get; private set; } 
      public ICommand HideCommand { get; private set; } 
   
      public TestViewModel() 
      { 
        testModel = new TestModel(); 
        ShowCommand = new DelegateCommand(ShowMethod); 
        HideCommand = new DelegateCommand(HideMethod); 
      } 
   
      public TestModel TestModel 
      { 
        get { return testModel; } 
        set { SetProperty(ref testModel, value); } 
      } 
      private void ShowMethod() 
      { 
        TestModel.MessageVisibilty = Visibility.Visible; 
      } 
      private void HideMethod() 
      { 
        TestModel.MessageVisibilty = Visibility.Hidden; 
      } 
   
    } 
  } 

مرحله 6 :

-یک دکمه برای نمایش label اضافه کنید که دارای command property باشد و آن را به command ای که در view model ایجاد کرده ایم، متصل کنید.

- یک دکمه ی دیگر برای مخفی سازی label ااضفه کنید که دارای command property باشد و آن را به command ای که در view model ایجاد کرده ایم، متصل کنید.

یک label در صفحه ی TestView ایجاد کنید و آن را به visibility مربوط به خودش متصل کنید. سپس سایر Property های مربوط به اتصال مانند Mode ، NotifyOnSourceUpdated و UpdateSourceTrigger را نیز تنظیم کنید.

<Button Content="نمایش " Command="{Binding ShowCommand}" HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="31,60,0,0" Background="Plum"/>
    
    <Button Content="مخفی سازی" Command="{Binding HideCommand}" HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Top" Width="75" Margin="148,60,0,0" Background="Khaki"/>
    
    <Label Visibility="{Binding TestModel.MessageVisibilty,Mode=TwoWay,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" 
        Content=" من اینجا هستم :)" Margin="89,124,-89,-124"/>

مرحله 7 : فضای نام PrismMVVMTestProject.ViewModels  را اضافه کنید و Data Context مربوط به صفحه TestView را به ViewModel موجود در پروژه به نام ‘TestViewModel’ متصل کنید.

  using System.Windows; 
  using PrismMVVMTestProject.ViewModels; 
  namespace PrismMVVMTestProject.Views 
  { 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for TestView.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class TestView : Window 
    { 
      public TestView() 
      { 
        InitializeComponent(); 
        this.DataContext = new TestViewModel(); 
      } 
    } 
  } 

مرحله 8 : ‘StartupUri’ را از صفحه ی پیش فرض ‘MainWindow’ به ‘TestView’ تغییر بدهید.

صفحه را اجرا کنید و خروجی را ببینید:

بعد از کلیک کردن بر روی دکمه ی "مخفی سازی" ، label مخفی خواهد شد.

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب