وارد کردن داده در فایل اکسل با MVC

گاهی اوقات ، نیاز است تا داده ها ی برنامه تحت وب را در فایل اکسل وارد کنیم .بنابراین ، ما می خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه می توانیم داده را از برنامه ASP.NET MVC در اکسل وارد کنیم .

 وارد کردن داده در فایل اکسل با MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله ، ما به شما  نشان خواهیم داد ، داده های برنامه با کلیک کردن بر روی دکمه ، داده ها در فایل اکسل وارد می شود و آن را در سیستم local  خودمان دانلود می کنیم.

ایجاد پروژه ASP.NET MVC

برای ایجاد یک برنامه ی ASP.NET MVC جدید  ، Visual Studio 2015 را باز کنید ، منوی File  را باز کنید و New -> Project را انتخاب کنید .

پنجره ی “New Project” باز می شود. بنابراین به ویژوال C#  -> Web  -> ASP.NET Web Application را انتخاب کنید.نام برنامه را “ExportExcelDemo” انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

یک پنجره دیگر برای شما باز می شود ، که شما می توانید انواع پروژه های ASP.Net  را انتخاب کنید [web Forms, MVC,Web APIs و...[ .بنابراین ، شما باید MVC را انتخاب کنید و روی  OK  کلیک کنید.

اضافه کردن کلاس های Entity  :

یک برنامه ASP.NET MVC برای شما به نام “ExportExcelDemo” ایجاد خواهد شد.از آنجایی که  ،ما داده را از دیتابیس می گیریم. تعدادی کلاس های entity و دیتابیس های کلاس در دسترس را اضافه کنید. برای اضافه کردن کلاس Model جدید ، روی پوشه ی Models راست کلیک کنید و Add را انتخاب کنید. Class را انتخاب کنید یک پنجره برای شما باز خواهد شد که شما می توانید کلاس خود را نامگذاری کنید.

بنابراین ، ما کلاس های entity  زیر و در کلاس های مربوط به  Context  پایگاه داده  را اضافه می کنیم .

Employee.cs

1.	using System; 
2.	using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
3.	namespace ExportExcelDemo.Models 
4.	{ 
5.	  public class Employee  
6.	  { 
7.	    [Key] 
8.	    public int Id { 
9.	      get; 
10.	      set; 
11.	    } 
12.	    public string Name { 
13.	      get; 
14.	      set; 
15.	    } 
16.	    public string Email { 
17.	      get; 
18.	      set; 
19.	    } 
20.	    public int Age { 
21.	      get; 
22.	      set; 
23.	    } 
24.	    public string Address { 
25.	      get; 
26.	      set; 
27.	    } 
28.	    public int DepartmentId { 
29.	      get; 
30.	      set; 
31.	    } 
32.	  } 
33.	} 

DbAccessContext.cs

در اینجا در این دمو ، ما از مسیر Code First برای گرفتن داده استفاده می کنیم.

1.	using System.Data.Entity; 
2.	namespace ExportExcelDemo.Models 
3.	{ 
4.	  public class DbAccessContext: DbContext  
5.	  { 
6.	    public DbAccessContext(): base("DefaultConnection") {} 
7.	    public DbSet < Employee > Employees  
8.	    { 
9.	      get; 
10.	      set; 
11.	    } 
12.	    public DbSet < Department > Departments { 
13.	      get; 
14.	      set; 
15.	    } 
16.	  } 
17.	} 

EmployeeViewModel.cs

1.	namespace ExportExcelDemo.Models  
2.	{ 
3.	  public class EmployeeViewModel  
4.	  { 
5.	    public string Name { 
6.	      get; 
7.	      set; 
8.	    } 
9.	    public string Email { 
10.	      get; 
11.	      set; 
12.	    } 
13.	    public int Age { 
14.	      get; 
15.	      set; 
16.	    } 
17.	    public string Address { 
18.	      get; 
19.	      set; 
20.	    } 
21.	    public string Department { 
22.	      get; 
23.	      set; 
24.	    } 
25.	  } 
26.	} 

اضافه کردن کتابخانه ی ClosedXml

برای وارد کردن داده ی  viewی MVC  در فایل اکسل ، ما از کتابخانه ی ClosedXml استفاده می کنیم.برای اضافه کردن این کتابخانه به برنامه خود ، روی پروژه خود راست کلیک کنید و NuGet Manager  را انتخاب کنید . در اینجا ، شما مانند زیر باید جستجو کنید و روی Install کلیک کنید.

زمانی که Install را زدید ، چند دقیقه بعد کتابخانه ClosedXml در برنامه ی شما اضافه می شود.

اضافه کردن Controller:

ما یک کنترلر به نام "EmployeeController" اضافه می کنیم.در اینجا ، ما کد را برای گرفتن داده از دیتابیس نوشته ایم ، با استفاده از  Code First و کلیک کردن دکمه ، داده در فایل اکسل قرار می گیرد.

بنابراین ، روی پوشه ی Controllers کلیک کنید و یک کنترلر به نام  "EmployeeController" اضافه کنید. و تغییرات به شکل زیر است:

EmployeeController.cs

1.	using ClosedXML.Excel; 
2.	using ExportExcelDemo.Models; 
3.	using System; 
4.	using System.Collections.Generic; 
5.	using System.IO; 
6.	using System.Linq; 
7.	using System.Web; 
8.	using System.Web.Mvc; 
9.	using System.Web.UI; 
10.	using System.Web.UI.WebControls; 
11.	namespace ExportExcelDemo.Controllers  
12.	{ 
13.	  public class EmployeeController: Controller  
14.	  { 
15.	    public IList < EmployeeViewModel > GetEmployeeList()  
16.	    { 
17.	        DbAccessContext db = new DbAccessContext(); 
18.	        var employeeList = (from e in db.Employees join d in db.Departments on e.DepartmentId equals d.DepartmentId select new EmployeeViewModel { 
19.	          Name = e.Name, 
20.	            Email = e.Email, 
21.	            Age = (int) e.Age, 
22.	            Address = e.Address, 
23.	            Department = d.DepartmentName 
24.	        }).ToList(); 
25.	        return employeeList; 
26.	      } 
27.	      // GET: Employee 
28.	    public ActionResult Index() { 
29.	      return View(this.GetEmployeeList()); 
30.	    } 
31.	    public ActionResult ExportToExcel() { 
32.	      var gv = new GridView(); 
33.	      gv.DataSource = this.GetEmployeeList(); 
34.	      gv.DataBind(); 
35.	      Response.ClearContent(); 
36.	      Response.Buffer = true; 
37.	      Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=DemoExcel.xls"); 
38.	      Response.ContentType = "application/ms-excel"; 
39.	      Response.Charset = ""; 
40.	      StringWriter objStringWriter = new StringWriter(); 
41.	      HtmlTextWriter objHtmlTextWriter = new HtmlTextWriter(objStringWriter); 
42.	      gv.RenderControl(objHtmlTextWriter); 
43.	      Response.Output.Write(objStringWriter.ToString()); 
44.	      Response.Flush(); 
45.	      Response.End(); 
46.	      return View("Index"); 
47.	    } 
48.	  } 
49.	} 

اضافه کردن View :

حال ، زمان این است که View را برای نمایش داده ، اضافه کنیم. بنابراین یک View به نام Index اضافه کنید ، که برای وارد کردن داده در فایل اکسل استفاده می شود.

Index.cshtml

1.	@model IList 
2.	<ExportExcelDemo.Models.EmployeeViewModel> 
3.	@{ 
4.	ViewBag.Title = "Index"; 
5.	Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
6.	} 
7.	 
8.	@using (Html.BeginForm("ExportToExcel", "Employee", FormMethod.Post)) 
9.	{ 
10.	 
11.	  <br /> 
12.	  <br /> 
13.	  <h2> 
14.	Export Data To Excel 
15.	</h2> 
16.	  <table style="background-color: white; width: 100%;"> 
17.	    <tr> 
18.	      <th style="border: 1px solid black; text-align: left; width: 20%; padding-left: 20px;"> 
19.	Name 
20.	</th> 
21.	      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 20%"> 
22.	Email 
23.	</th> 
24.	      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 20%"> 
25.	Age 
26.	</th> 
27.	      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 20%"> 
28.	Address 
29.	</th> 
30.	      <th style="border: 2px solid black; text-align: center; width: 20%"> 
31.	Department 
32.	</th> 
33.	    </tr> 
34.	@foreach (var itm in Model) 
35.	{ 
36.	 
37.	    <tr> 
38.	      <td style="padding-left: 20px;"> 
39.	@Html.DisplayFor(m => itm.Name) 
40.	</td> 
41.	      <td style="padding-left: 20px;"> 
42.	@Html.DisplayFor(m => itm.Email) 
43.	</td> 
44.	      <td style="padding-left: 20px;"> 
45.	@Html.DisplayFor(m => itm.Age) 
46.	</td> 
47.	      <td style="padding-left: 50px;"> 
48.	@Html.DisplayFor(m => itm.Address) 
49.	</td> 
50.	      <td style="padding-left: 50px;"> 
51.	@Html.DisplayFor(m => itm.Department) 
52.	</td> 
53.	    </tr> 
54.	} 
55.	 
56.	    <tr> 
57.	      <td colspan="4"> 
58.	        <br /> 
59.	        <br /> 
60.	        <input type="submit" value="Export to Excel" class="button" /> 
61.	      </td> 
62.	    </tr> 
63.	  </table> 
64.	} 

Web.Config

1.	<connectionStrings> 
2.	  <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=my-computer;Initial Catalog=TestEmployee;Integrated Security=True; user id=mukesh; password=mukesh;" providerName="System.Data.SqlClient" /> 
3.	</connectionStrings> 

بنابراین ، همه چیز کامل شد .حال می توانیم برنامه را اجرا بگیریم ، برای اجرای برنامه فقط کافی است دکمه ی f5 را کلیک کنید .در مرورگر به شکل زیر باز می شود.

در اینجا شما می توانید تمام داده ها را ببینید ، که از دیتابیس آمده اند .زمانی که شما روی دکمه "Export to Excel"  کلیک میکنید . داده در فایل اکسل قرار می گیرد.

فایل DemoExcel.xlsرا دانلود کنید و داده ها به شکل زیر نمایش داده می شود.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب