خواندن و نوشتن محتوای فایل های Excel بدون استفاده از Excel Automation

در این مقاله با دو روش از روشهای خواندن اطلاعات از فایل های اکسل و نوشتن آنها در DataGridView ،بدون استفاده از Excel Automation (با استفاده از NPOI و ADO.Net )آشنا میشوید .

خواندن و نوشتن محتوای فایل های Excel بدون استفاده از Excel Automation

راه اول : با استفاده از ADO.NET - Microsoft.Jet.OleDb.4.0 (xls) و Microsoft.Jet.ACE.DB.*.0 (xlsx) Providers

Provider Microsoft.Jet.OleDb.4.0 یک راه کاملا ساده برای خواندن و نوشتن فایل های XLS است . این بصورت پیش فرض بروی Windows 2000 به بعد نصب شده است . 

با استفاده از این ، شما توانایی خواندن و نوشتن فایل های XLS رو همانند یک پایگاه داده ، با استفاده از queriy ها دارید . 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;

namespace Read___write_xls___display_in_grid
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection conn;
    OleDbDataAdapter adapter;

    DataTable dt;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // connect to xls file
      // NOTE: it will be created if not exists
      conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;" +
        "Data Source=" + Application.StartupPath + "\\test.xls;" +
        "Extended Properties=Excel 8.0");
      conn.Open();

      // create a sheet "Sheet1" if not exists
      // NOTE: no "id" field needed
      // WARNING: spaces in sheet's name are supported if names are in [] (automatically replace with _)
      // spaces in column names NOT supported with OleDbCommandBuilder!
      try
      {
        string cmdText = "CREATE TABLE [Sheet 1] (text_col MEMO, int_col INT)";
        using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(cmdText, conn))
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
      }
      catch { }

      // get sheets list into combobox
      dt = conn.GetSchema("Tables");
      for (int i = 0; i < dt.Rows.Count - 1; i++)
      {
        if (dt.Rows[i].ItemArray[dt.Columns.IndexOf
        ("TABLE_TYPE")].ToString() == "TABLE" &&
          !dt.Rows[i].ItemArray[dt.Columns.IndexOf
          ("TABLE_NAME")].ToString().Contains("$"))
        {
          comboBox1.Items.Add(dt.Rows[i].ItemArray[dt.Columns.IndexOf("TABLE_NAME")]);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM " + comboBox1.SelectedItem.ToString(), conn);

      new OleDbCommandBuilder(adapter);

      dt = new DataTable();
      adapter.Fill(dt);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      if (adapter == null) return;

      adapter.Update(dt);
    }

    // show tooltip (not intrusive MessageBox) when user trying to input letters into INT column cell
    private void dataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e)
    {
      if (dt.Columns[e.ColumnIndex].DataType == typeof(Double))
      {
        Rectangle rectColumn;
        rectColumn = dataGridView1.GetColumnDisplayRectangle(e.ColumnIndex, false);

        Rectangle rectRow;
        rectRow = dataGridView1.GetRowDisplayRectangle(e.RowIndex, false);

        toolTip1.ToolTipTitle = "This field is for integers and decimals only.";
        toolTip1.Show(" ",
             dataGridView1,
             rectColumn.Left, rectRow.Top + rectRow.Height);
      }
    }

    private void dataGridView1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      toolTip1.Hide(dataGridView1);
    }
  }
}


همچنین شما میتوانید از Microsoft.ACE.OLEDB.*.0 providers برای خواندن فایلهای XLSX استفاده کنید
Microsoft Office شامل یکی از این Providerها میشود . 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;

namespace Read___write_XLSX_via_ADO.NET___display_in_GRID
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection conn;
    OleDbDataAdapter adapter;

    DataTable dt;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // connect to xls file
      // NOTE: it will be created if not exists
      try
      {
        conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" +
          "Data Source=" + Application.StartupPath + "\\test.xlsx;" +
          "Extended Properties=Excel 12.0 Xml");
        conn.Open();
      }
      catch
      {
        try
        {
          conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.14.0;" +
            "Data Source=" + Application.StartupPath + "\\test.xlsx;" +
            "Extended Properties=Excel 14.0 Xml");
          conn.Open();
        }
        catch
        {
          try
          {
            conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.15.0;" +
              "Data Source=" + Application.StartupPath + "\\test.xlsx;" +
              "Extended Properties=Excel 15.0 Xml");
            conn.Open();
          }
          catch
          {
          }
        }
      }

      // create a sheet "Sheet1" if not exists
      // NOTE: no "id" field needed
      // WARNING: spaces in sheet's name are supported if names are in [] (automatically replace with _)
      // spaces in column names NOT supported with OleDbCommandBuilder!
      try
      {
        string cmdText = "CREATE TABLE [Sheet 1] (text_col MEMO, int_col INT)";
        using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(cmdText, conn))
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
      }
      catch { }

      // get sheets list into combobox
      dt = conn.GetSchema("Tables");
      for (int i = 0; i < dt.Rows.Count - 1; i++)
      {
        if (dt.Rows[i].ItemArray[dt.Columns.IndexOf("TABLE_TYPE")].ToString() == "TABLE" &&
          !dt.Rows[i].ItemArray[dt.Columns.IndexOf("TABLE_NAME")].ToString().Contains("$"))
        {
          comboBox1.Items.Add(dt.Rows[i].ItemArray[dt.Columns.IndexOf("TABLE_NAME")]);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM " + comboBox1.SelectedItem.ToString(), conn);

      new OleDbCommandBuilder(adapter);

      dt = new DataTable();
      adapter.Fill(dt);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }

    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      if (adapter == null) return;

      adapter.Update(dt);
    }

    // show tooltip (not intrusive MessageBox) when user trying to input letters into INT column cell
    private void dataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e)
    {
      if (dt.Columns[e.ColumnIndex].DataType == typeof(Double))
      {
        Rectangle rectColumn;
        rectColumn = dataGridView1.GetColumnDisplayRectangle(e.ColumnIndex, false);

        Rectangle rectRow;
        rectRow = dataGridView1.GetRowDisplayRectangle(e.RowIndex, false);

        toolTip1.ToolTipTitle = "This field is for integers and decimals only.";
        toolTip1.Show(" ",
             dataGridView1,
             rectColumn.Left, rectRow.Top + rectRow.Height);
      }
    }

    private void dataGridView1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      toolTip1.Hide(dataGridView1);
    }
  }
}


اما این نکته را در نظر داشته باشید که Provider های Jet  و  ACE برای فایل های اکسل استفاده میشوند و نه به عنوان متدهایی که برای خواندن پایگاه داده استفاده میشوند ، بنابراین ، سرعت خواندن اطلاعات از فایلهای Excel به اندازه خواندن اطلاعات از پایگاه داده ، سریع نیست . 

راه دوم :  استفاده از کتابخانه NPOI 

NPOI یک کتابخانه سه قسمتیِ open-source است که برای خواندن و نوشتن فایل های xls, xlsx, docx مورد استفاده قرار میگیرد . که نیازی به MIcrosoft Excel و هر چیز از سه قسمت از برنامه/کتابخانه را ندارد . 


XLS

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.IO;

using NPOI.HSSF.Model; // InternalWorkbook
using NPOI.HSSF.UserModel; // HSSFWorkbook, HSSFSheet

namespace Read___write_XLS_via_NPOI___display_in_GRID
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    HSSFWorkbook wb;
    HSSFSheet sh;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // create xls if not exists
      if (!File.Exists("test.xls"))
      {
        wb = HSSFWorkbook.Create(InternalWorkbook.CreateWorkbook());

        // create sheet
        sh = (HSSFSheet)wb.CreateSheet("Sheet1");
        // 3 rows, 2 columns
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
          var r = sh.CreateRow(i);
          for (int j = 0; j < 2; j++)
          {
            r.CreateCell(j);
          }
        }

        using (var fs = new FileStream("test.xls", FileMode.Create, FileAccess.Write))
        {
          wb.Write(fs);
        }
      }

      // get sheets list from xls
      using (var fs = new FileStream("test.xls", FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        wb = new HSSFWorkbook(fs);

        for (int i = 0; i < wb.Count; i++)
        {
          comboBox1.Items.Add(wb.GetSheetAt(i).SheetName);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // clear grid before filling
      dataGridView1.Rows.Clear();
      dataGridView1.Columns.Clear();

      // get sheet
      sh = (HSSFSheet)wb.GetSheet(comboBox1.SelectedItem.ToString());

      int i = 0;
      while (sh.GetRow(i) != null)
      {
        // add necessary columns
        if (dataGridView1.Columns.Count < sh.GetRow(i).Cells.Count)
        {
          for (int j = 0; j < sh.GetRow(i).Cells.Count; j++)
          {
            dataGridView1.Columns.Add("", "");
          }
        }
        
        // add row
        dataGridView1.Rows.Add();
        
        // write row value
        for (int j = 0; j < sh.GetRow(i).Cells.Count; j++)
        {
          var cell = sh.GetRow(i).GetCell(j);

          if (cell != null)
          {
            // TODO: you can add more cell types capability, e. g. formula
            switch (cell.CellType)
            {
              case NPOI.SS.UserModel.CellType.Numeric:
                dataGridView1[j, i].Value = sh.GetRow(i).GetCell(j).NumericCellValue;
                break;
              case NPOI.SS.UserModel.CellType.String:
                dataGridView1[j, i].Value = sh.GetRow(i).GetCell(j).StringCellValue;
                break;
            }
          }
        }

        i++;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount - 1; i++)
      {
        if (sh.GetRow(i) == null)
          sh.CreateRow(i);

        for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
        {
          if (sh.GetRow(i).GetCell(j) == null)
            sh.GetRow(i).CreateCell(j);

          if (dataGridView1[j, i].Value != null)
          {
            sh.GetRow(i).GetCell(j).SetCellValue(dataGridView1[j, i].Value.ToString());
          }
        }
      }

      using (var fs = new FileStream("test.xls", FileMode.Open, FileAccess.Write))
      {
        wb.Write(fs);
      }
    }
  }
}


XLSX

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.IO; // File.Exists()

using NPOI.XSSF.UserModel; // XSSFWorkbook, XSSFSheet

namespace Read___write_XLSX_via_NPOI___display_in_GRID
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    XSSFWorkbook wb;
    XSSFSheet sh;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // create xls if not exists
      if (!File.Exists("test.xlsx"))
      {
        wb = new XSSFWorkbook();

        // create sheet
        sh = (XSSFSheet)wb.CreateSheet("Sheet1");
        // 3 rows, 2 columns
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
          var r = sh.CreateRow(i);
          for (int j = 0; j < 2; j++)
          {
            r.CreateCell(j);
          }
        }

        using (var fs = new FileStream("test.xlsx", FileMode.Create, FileAccess.Write))
        {
          wb.Write(fs);
        }
      }

      // get sheets list from xlsx
      using (var fs = new FileStream("test.xlsx", FileMode.Open, FileAccess.Read))
      {
        wb = new XSSFWorkbook(fs);

        for (int i = 0; i < wb.Count; i++)
        {
          comboBox1.Items.Add(wb.GetSheetAt(i).SheetName);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // clear grid before filling
      dataGridView1.Rows.Clear();
      dataGridView1.Columns.Clear();

      // get sheet
      sh = (XSSFSheet)wb.GetSheet(comboBox1.SelectedItem.ToString());

      int i = 0;
      while (sh.GetRow(i) != null)
      {
        // add neccessary columns
        if (dataGridView1.Columns.Count < sh.GetRow(i).Cells.Count)
        {
          for (int j = 0; j < sh.GetRow(i).Cells.Count; j++)
          {
            dataGridView1.Columns.Add("", "");
          }
        }
        
        // add row
        dataGridView1.Rows.Add();
        
        // write row value
        for (int j = 0; j < sh.GetRow(i).Cells.Count; j++)
        {
          var cell = sh.GetRow(i).GetCell(j);

          if (cell != null)
          {
            // TODO: you can add more cell types capability, e. g. formula
            switch (cell.CellType)
            {
              case NPOI.SS.UserModel.CellType.Numeric:
                dataGridView1[j, i].Value = sh.GetRow(i).GetCell(j).NumericCellValue;
                break;
              case NPOI.SS.UserModel.CellType.String:
                dataGridView1[j, i].Value = sh.GetRow(i).GetCell(j).StringCellValue;
                break;
            }
          }
        }

        i++;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount - 1; i++)
      {
        if (sh.GetRow(i) == null)
          sh.CreateRow(i);

        for (int j = 0; j < dataGridView1.ColumnCount; j++)
        {
          if (sh.GetRow(i).GetCell(j) == null)
            sh.GetRow(i).CreateCell(j);

          if (dataGridView1[j, i].Value != null)
          {
            sh.GetRow(i).GetCell(j).SetCellValue(dataGridView1[j, i].Value.ToString());
          }
        }
      }

      using (var fs = new FileStream("test.xlsx", FileMode.Open, FileAccess.Write))
      {
        wb.Write(fs);
      }
    }
  }
}

خروجی خواندن و نوشتن فایل xls با استفاده از ADO.net بصورت زیر است :
خروجی خواندن و نوشتن فایل xls با استفاده از NPOI بصورت زیر است :آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب