معرفی Dynamic Bundles در MVC

فایل های image , javascript , CSS , HTML که اجزای تشکیل دهنده یک صفحه هستند ، را در یک مکان قرار می دهیم . MVC Bundles خود را برای اطمینان از این که در طبقه بندی درستی بارگذاری شده اند ، Auto Generate می گذاریم .

معرفی Dynamic Bundles در MVC

معرفی :
هنگامی که سایت شما در پیچیدگی رشد میکند، این احساس ایجاد میشود که  maintainable بودن سایت باید با استفاده از Component ها حفظ شود،componentهایی همانند partial viewها،
DisplayTemplates و EditorTemplates .
مشکل این است که ،  هنگامی که شما HTML خود را از این راه سازماندهی می‌کنید ، فایل CSS و Javascript و image شما ، همچنان در دایرکتوری های خودشان ذخیره سازی شده اند ، 
با هیچ نشانه روشنی ، دقیقا همان چیزی که (فایل CSS و ...) توسط partial استفاده شده است . اساسا ، اجرای هر partial ، باعث گسترش 4 دایرکتوری میشود . 
که باعث سهولت در شکستن partial میشود ، زمانی که یک فایل CSS یا javascript را تغییر میدهید .  وابستگی بین فایل های HTML , CSS و JavaScript همیشه روشن و شفاف نیست ، که همین امر استفاده دوباره از Partial را در جای دیگر بسیار سخت می کند . 

شما می توانید با استفاده از MVC areas، این را تا حدودی رفع کنید،اما اینها اصولا درساختsub-sitesها
 استفاده قرار میگیرند . راه حل این مشکل این است که همه موجودی‌ها (CSS, JavaScript و images) را در یک مکان قرار دهید که از یکسری HTML در همان دایرکتوری پشتیبانی میکند . 

موجودی‌ها از همه صفحات Controller  پشتیبانی می‌کنند ، می‌توانند برای Controller به دایرکتوری View بروند . و موجودی‌هایی که در سرتاسر سایت به اشتراک گذاشته شده اند ، میتوانند به یک دایرکتوری سطح بالا بروند . 
این میتواند به تعداد زیادی فایلهای کوچک و متمرکز JavaScript ،CSS منجر شود. که درکل چیز خوبی است، اما باعث سختی ایجاد MVC bundles شما می‌شود.صفحات شما هنوز مجبور هستند تا CSS و JavaScript  مناسب در طبقه بندی مناسب را load کنند . برای کمک به این،به هنگام بارگذاری صفحه bundles توسط 
 Dynamic Bundles برای شما ایجاد می شود . Overhead ، Cashing را در حداقل حالت ممکن نگه میدارد . 

مزایای کلیدی :
Dynamic Bundles یکی از ضمیمه های Razor view engine و MVC bundles است ، که تا حد زیادی روند نگهداری (maintainability ) و استفاده دوباره (reuse) از کدهای سایت شما را بهبود می بخشد . 

 • همه فایل های HTML, CSS, JavaScript و images هایی که تشکیل دهنده صفحه شما هستند را ، در یک دایرکتوری یکسان قرار دهید ، به جای اینکه آنها را در دایرکتوری هایی بر اساس نوع آنها تقسیم بندی کنید . 


•  کوچک سازی یکسان و  ترکیب فایل های نرم افزاری تحت عنوان MVC bundles استاندارد را ، فراهم میکند . 

ساختار فایل :
بیایید مقایسه ای بر یک سایت MVC کلاسیک با سایتی که از Dynamic Bundles استفاده میکند ، داشته باشیم .  

Classic MVC :
• فایل های HTML, CSS, JavaScript و image ها براساس type در دایرکتوری های جداگانه سازماندهی میشوند .
 
 • CSS و JavaScriptهایی که از صفحات مختلف پشتیبانی میکنند و عناصر تشکیل دهنده آنها در یک دایرکتوری قرار دارد ، باعث ایجاد وابستگی مخفی (hidden dependencies) میشود .  

 • آدرس های شکننده طولانی از فایل های CSS برای تصاویر پس زمینه

 • معلوم نیست چه CSS ، javascript و image ای برای یک عنصر داده شده ،  مورد نیاز است . 


Dynamic Bundles :
• فایل های HTML, CSS, JavaScript و image هایی که متعلق به هم هستند در یک دایرکتوری یکسان قرار میگیرند . 
• 
view engine در Dynamic Bundlesهای نرم افزاری شما، امکان قرار دادن partial views وفایل های layout را در زیرشاخه خود دارند .
• برای حفظ کوچک و متمرکز بودن فایل های CSS و JavaScript آنها را به وسیله
 component encourages developers ، خرد می کنیم . 
• تصویر پس‌زمینه ساده با url کوتاه در CSS شما
• قرار دادن همه فایل های موجود در یک دایرکتوری ، استفاده دوباره (reuse) را بسیار آسان تر می سازد.
  


Bundles :
در این بخش می خواهیم راه های ساخت Bundles در MVC Classic را با یک سایت MVC که از Dynamic Bundles استفاده میکند ، مقایسه کنیم . 

Classic MVC :
• ایجاد و نگهداری از bundles  را مجبورید که خودتان انجام دهید . 
• شما باید اطمینان داشته باشید که شامل فایل های درست ، با طبقه بندی درست است . 
• زمانی که فایل CSS و یا Javascript اضافه یا حذف می شوند ، سایت نیاز به Compile دوباره دارد . 


public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
{
  // Need to create bundles yourself, in code. To make any change,
  // you have to recompile. Must always make sure to include the
  // right files in the right order.

  bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery").Include(
        "~/Scripts/jquery-{version}.js"));

  bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/shared/js").Include(
        "~/Scripts/SharedCode.js",
        "~/Scripts/VariousCode.js"));

  bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/pile/js").Include(
        "~/Scripts/PileOfCode.js"));

  bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/shared/css").Include(
        "~/Content/Reset.css",
        "~/Content/Site.css"));

  bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/account/css").Include(
        "~/Content/Account.css"));
}

public class BundleConfig
{
  public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
  {
    // No need to register bundles in BundleConfig
  }
}

@*Nominate where to load the bundles.
The bundles themselves are automatically generated.*@
@DynamicBundlesTopRender()
...
@RenderBody()
...
@DynamicBundlesBottomRender()


Installation :

a. نصب Dynamic Bundles
b. اضافه کردن view engine به global.asax
c. اضافه کردن layout Container
d. بروزرسانی Web.config برای viewها 
e. قرار دادن همه فایل ها و موجودی در یک دایرکتوری  
f. ایجاد وابستگی صریح 


1. نصب Dynamic Bundles :
 
DynamicBundles package از Nuget نصب کنید . 

Install-Package DynamicBundles


2. اضافه کردن view engine به global.asax :
 
global.asax.cs  خود را بروزرسانی کنید ، برای اضافه کردن DynamicBundles view engine 

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
{
  protected void Application_Start()
  {
    AreaRegistration.RegisterAllAreas();
    WebApiConfig.Register(GlobalConfiguration.Configuration);
    FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);

    // Add DynamicBundles view engine. This functions the same as the Razor view engine,
    // but can find views sitting in their own directories, such as ~/Views/Home/Index/Index.cshtml
    // Note: this leaves the other view engines in place, so they can still be used.
    ViewEngines.Engines.Add(new DynamicBundles.DynamicBundlesViewEngine()); 
  }

  ...
}


3. اضافه کردن layout Container :

در سایت های MVC classic ، صفحات دارای یک _Layout.cshtml هستند ، که شامل header , footer و ... های به اشتراک گذاشته شده (shared) هستند . 
مشکل ما در زمان معرفی Dynamic Bundles این است که ما خواهان جداسازی 
CSS, JavaScript and picturesهایی هستیم که مختص layout هستند و برای سرتاسر سایت shared شده اند .   
برای ایجاد این جداسازی ، یک فایل جدید با نام LayoutContainer.cshtml_ میسازیم . این فایل و 
Layout.cshtml_ در دایرکتوری های خودشان قرار می گیرند . 


Dynamic Bundles :


محتوای LayoutContainer.cshtml_  :

<!DOCTYPE html>
<html>
  @*Nominate where to load the bundles. The bundles themselves are automatically generated.*@
  @DynamicBundlesTopRender()

  @RenderBody()

  @DynamicBundlesBottomRender()
</html>


تغییراتی در  _Layout.cshtml :

a. ا layout را روی LayoutContainer.cshtml_ تنظیم کنید ، که به عنوان ظرف کلی از سایت عمل می کند .
b. ا doctype و html tagها را حذف کنید . 
c. تمام styleها و script renderingای که شامل بخش rendering of script هستند ، را حذف کنید.

@{
  // Add _LayoutContainer as the container for the _Layout.cshtml file itself.
  Layout = "../_LayoutContainer/_LayoutContainer.cshtml";
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>Dynamic Bundles for ASP.NET MVC</title>

  @Styles.Render("~/Content/shared/css")
  @Styles.Render("~/Content/account/css")
</head>
<body>
  @RenderBody()

  @Scripts.Render("~/bundles/jquery")
  @Scripts.Render("~/bundles/shared/js")
  @Scripts.Render("~/bundles/pile/js")

  @RenderSection("scripts", required: false)
</body>
</html>

4. علاوه بر فایل Web.config در دایرکتوری ریشه سایت خود ، هر سایت MVC همچنین دارای یک فایل Web.config در دایرکتوری View نیز هست . اگر سایت شما از areaها استفاده میکند ، هر area یک دایرکتوری view دارد که فایل web.config خودش را دارد . 
 

فایل های web.config در دایرکتوری های view نیاز دارند که به مواردی که در زیر ذکر میشود ، بروز رسانی شوند :

a. صفحه بر مبنای Dynamic Bundles را نصب کنید . هر view را برای register موجودی هایی که نیاز دارد ، میگیرد .
b.  به
 وب سرور برای خدمت به CSS، جاوا اسکریپت و فایل های تصویری از دایرکتوری های view ، اجازه می دهد.

<configuration>
 <system.web.webPages.razor>
  <pages pageBaseType="System.Web.Mvc.WebViewPageDynamicBundles.WebViewPage">
   ...
  </pages>
 </system.web.webPages.razor>

 <system.webServer>
 
  <!--
  The BlockViewHandler blocks all requests. In classic MVC sites, it is used to block all requests for files from
  a Views directory. With Dynamic Bundles where CSS, JavaScript and images files are co-located with the view files,
  we only want to block requests for the view files.
  -->
  
  <handlers>
   <remove name="BlockViewHandler"/> 
   <!-- Replace path="*.cshtml" with path="*.vbhtml" if you use Visual Basic. -->
   <add name="BlockViewHandler" path="*.cshtml" verb="*" preCondition="integratedMode" type="System.Web.HttpNotFoundHandler" />
  </handlers>
 </system.webServer>
</configuration>


5. قرار دادن همه فایل ها و موجودی در یک دایرکتوری :

درنهایت همه  فایل های موجودی خود (CSS, JavaScript, images) ، با view ها را در جایی استفاده می شوند ، قرار دهید :

• همه موجودی هایی که در سایت shared هستند را در دایرکتوری  LayoutContainer_ قرار دهید .

•  تمام موجودی هایی که برای تمام viewهای یک shared ، controller هستند را در دایرکتوری همان Controller قرار دهید . • اگر در اینجا یک موجودی ، مختص یک view تنها است ، یک زیر شاخه برای view بسازید و همه موجودی های مربوط به آن view را در آن sub directory که ایجاد کرده اید ، قرار دهید . 
توجه داشته باشید که نام sub directory باید با نام view یکی باشد فقط بدون پسوندش . •  Dynamic Bundles هم به موجودی ها در sub directory ها و هم به directoryهای والد آنها اضافه خواهد شد . در مثال زیر ، وقتی /Product/List بارگذاری می شود ، ابتدا موجودی های به 
Views/Product/~ و سپس آنها به Views/Product/List/~ اضافه خواهند شد . 

این هم برای Controller مختص viewها کار میکند هم برای controller مختص partial) view)ها .
Dynamic Bundles تضمین میکند که موجودی ها فقط یکبار به یک bundles اضافه می شوند .
6. ایجاد وابستگی صریح :

ممکن است که شما از یک دایرکتوری وابستگیهایی به دیگران داشته باشید ، برای مثال یک فایل Javascript را فرض کنید که در یک دایرکتوری دیگر load می شود . 
شما با استفاده از nuspec. میتوانید وابستگیها را  مشخص کنید . اینها همان ساختار یکسان، همانند NuGet خود را دارند . 
اگر Dynamic Bundles یک فایل nuspec در یک دایرکتوری پیدا کرد ، آن دایرکتوری های مشخص شده در فایل nuspec را پیدا خواهد کرد وموجودی ها را به دایرکتوریها اضافه خواهد کرد . 
اگر این دایرکتوری ها خودشان نیز فایل nuspec داشتند ، دوباره  Dynamic Bundles همین پردازش را تکرار میکند . این یک فرآیند کاملا مکرر است . 

برای ایجاد وابستگی از دایرکتوری X به دیگر دایرکتوری ها ، یک فایل nuspec همانند زیر در دایرکتوری X میگذاریم :

<?xml version="1.0"?>
<package >
 <metadata>
   <dependencies>
    <dependency id="../AccountDetailsAssets" />
    <dependency id="~/Views/Shared/DetailsAssets" />
   </dependencies>
 </metadata>
</package>

توجه داشته باشید که :
• نام فایل nuspec اصلا مهم نیست ، بعد از نام آن پسوند nuspec. باید گذاشته شود .

آموزش asp.net mvc

دانلود نسخه ی PDF این مطلب