آموزش کار با Role در MVC

هدف از این مقاله ، آموزش چگونگی ایجاد Role ، تغییر دادن Role ، حذف Role و مدیریت Role با استفاده از ASP.Net Identity در MVC برای یک کاربر خاص است .

آموزش کار با Role در MVC

معرفی :
ASP.Net Identity تقریبا همه ویژگی های مورد نیاز برای احراز هویت را فراهم میکند و اجازه قانونی (authorization) برای برنامه Asp.Net همچنین اضافه کردن یک Role جدید ، و انتساب آن به یک کاربر خاص ، به نظر می‌رسد که در تمام این ویژگی ها فراموش شده است . در این مقاله ما همه چیز را در مورد ایجاد Role ، تغییر دادن Role ، حذف Role  و مدیریت Role برای یک کاربر خاص در ASP.Net MVC 5 را خواهیم آموخت . 

مفروضات :
در این جا فرض ما بر این است که خواننده این مقاله اطلاعات ابتدایی در مورد ASP.Net MVC دارد و چگونگی کار با View , Controller و Entity Framework را میداند . 

با مدیریت Role در ASP.Net Identity شروع میکنیم :

بصورت پیش فرض زمانی که یک برنامه ASP.NET MVC default اجرا می‌شود و migration خودکار روشن است ، ثبت نام یک کاربر بصورت خودکار جداولی را در پایگاه داده ایجاد میکند که عبارت اند از :

1. AspNetRoles - اطلاعات Role را ذخیره می‌کند و شامل ستون های Id و Name می‌باشد   .

2. AspNetUsers - اطلاعات کاربر را ذخیره می‌کند و شامل ستون‌های Id, UserName, PasswordHash, SecurityStamp و Discriminator می‌باشد . 

3. AspNetUserRoles - شناسه(id) مربوط به کاربر و Role را ذخیره می‌کند و شامل ستون های UserId و RoleId می‌باشد .


توضیح و بررسی جدول‌های دیگر در مورد بحث ما نیست و در این مُقال نمی‌گنجد .به صورت پیش فرض ، ما کلاس پیش فرض Model را برای ASP.Net Identity که با جداول پایگاه داده در رابطه است ، در نظر نمی‌گیریم ، بنابراین ، نیاز است که View و Controller را بصورت دستی ایجاد کنیم . در این مورد ، ما فولدر Controller  و View جدا برای Roleها داریم .

مفروضات برنامه :
در اینجا ، فرض ما بر این است که ما هم اکنون یک کلاس  IdentityModels.cs در فولدر Models داریم که کدهای آن شبیه کدهای زیر است (در ASP.Net MVC 5 ، این بصورت خودکار ساخته می‌شود)

// You can add profile data for the user by adding more properties to your ApplicationUser class, please visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317594 to learn more.
  public class ApplicationUser : IdentityUser
  {
  }

  public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>
  {
    public ApplicationDbContext()
      : base("DefaultConnection")
    {
    }
  }


در تمام Action متدهای RolesController ، صفتی برای Authorize ، برای اینکه کدها را ساده و قابل فهم کند ، مورد استفاده قرار می‌گیرد

ایجاد یک Role جدید با  ASP.NET Identity :

برای ایجاد یک Role جدید ، view و تکه کد زیر را داریم .@{
  ViewBag.Title = "Create";
}

<h2>Create Role</h2>
@Html.ActionLink("List Roles", "Index") | @Html.ActionLink("Manage User Role", "ManageUserRoles")
<hr/>
@using (Html.BeginForm())
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true)

  <div>
    Role name
  </div>
  <p>
    @Html.TextBox("RoleName")
  </p>
  <input type="submit" value="Save" />
}


در تیکه کد بالا ، یک TextBox ساده با نام RoleName و یک فرم عمومی مرتبط با کد داریم لطفا توجه داشته باشید که در اینجا دایرکتیو model@ نداریم . متد Controller همانند زیر است :

Namespaceهایی که برای کار با Roleها نیاز است ، در زیر مشاهده می‌کنید :

using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework;


متد Controller برای ایجاد View همانند زیر است :

 // GET: /Roles/Create
    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    }

    //
    // POST: /Roles/Create
    [HttpPost]
    public ActionResult Create(FormCollection collection)
    {
      try
      {
        context.Roles.Add(new Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityRole()
        {
          Name = collection["RoleName"]
        });
        context.SaveChanges();
        ViewBag.ResultMessage = "Role created successfully !";
        return RedirectToAction("Index");
      }
      catch
      {
        return View();
      }
    }

اولین متد Create یک View ساده را بازمی‌گرداند ، دومین متد Create ، شئ FormCollection را به عنوان پارامتر می‌پذیرد و از شئ Context (نمونه ای از ApplicationDbContext) برای اضافه کردن Role به مجموعه Role ها ، استفاده می‌کنیم  . توجه داشته باشید که ، نام جدول Roleها در پایگاه داده AspNetRoles و نام کلاس Model ما IdentityRole می‌باشد . فراخوانی متد SaveChange ، نقش(Role) جدید را در پایگاه داده ذخیره میکند .

 فهرست Roleها با ASP.NET Identity :


  

فهرست بندی Roleها با استفاده از ASP.NET Identity ، کدهای View زیر را داریم :

@model IEnumerable<Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityRole>
@{
  ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Roles Listing </h2>

@Html.ActionLink("Create New Role", "Create") | @Html.ActionLink("Manage User Role", "ManageUserRoles")
<hr/>
<div>
  @foreach (var role in Model)
{
  <p><strong>@role.Name | </strong> 
  <span onclick="return confirm('Are you sure to delete?')"><a href="/Roles/Delete?RoleName=@role.Name" class="delLink" style="color:red;">Delete</a></span> | 
  @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { roleName = @role.Name })
  </p>
}
</div>

در تکه کد بالا ، model این IdentityRole ، View است و در حلقه foreach ، همه role ها از مجموعه roleها لیست میشوند . زمانی که roleها فهرست شد ، همچنین یک link برای حذف و ویرایش یک role خاص ، ایجاد می‌کنیم .

متد Controller برای لیست کردن roleهای ASP.NetIdentity بصورت زیر است :

    public ActionResult Index()
    {
      var roles = context.Roles.ToList();
      return View(roles);
    }


در تکه کد بالا ، مجموعه Roleها را از ApplicationDbContext دریافت می‌کنیم و آن را به View بازمی‌گردانیم . 


حذف یک Role  با استفاده از ASP.Net Identity :

کلیک کردن روی لینک delete در فهرست roleها ، باعث حذف یک Role خاص از پایگاه داده می‌شود و در اینجا یک Action متد برای این ، در RolesController وجود دارد . 

public ActionResult Delete(string RoleName)
    {
      var thisRole = context.Roles.Where(r => r.Name.Equals(RoleName, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)).FirstOrDefault();
      context.Roles.Remove(thisRole);
      context.SaveChanges();
      return RedirectToAction("Index");
    }


ما Role انتخاب شده را از پایگاه داده انتخاب کردیم و متد Remove را از مجموعه Roleها فراخوانی کردیم . فراخوانی متد شئ 
ApplicationDbContext ، نقش انتخابی را از پایگاه داده حذف می‌کند . 

 ویرایش Role با استفاده از ASP.NET Identity :
برای ویرایش Role ، کد زیر و view بالا را داریم :

@model Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityRole
@{
  ViewBag.Title = "Edit";
}

<h2>Edit Role</h2>

@Html.ActionLink("List Roles", "Index") | @Html.ActionLink("Manage User Role", "ManageUserRoles")
<hr />
@using (Html.BeginForm())
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true)
  @Html.HiddenFor(model => model.Id)
  <div>
    Role name
  </div>
  <p>
    @Html.TextBoxFor(model => model.Name)
  </p>
  <input type="submit" value="Save" />
}


در کد بالا ، IdentityRole کلاس model ماست . 

متد Edit در Contoller همانند زیر است :

  //
    // GET: /Roles/Edit/5
    public ActionResult Edit(string roleName)
    {
      var thisRole = context.Roles.Where(r => r.Name.Equals(roleName, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)).FirstOrDefault();

      return View(thisRole);
    }

    //
    // POST: /Roles/Edit/5
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult Edit(Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityRole role)
    {
      try
      {
        context.Entry(role).State = System.Data.Entity.EntityState.Modified;
        context.SaveChanges();

        return RedirectToAction("Index");
      }
      catch
      {
        return View();
      }
    }


در تکه کد بالا ، اولین متد roleName را به عنوان پارامتر میپذیرد و بر اساس آن ، ما role را از پایگاه داده بازیابی کرده و به view بازمیگردانیم . 

دومین متد ، IdentityRoleرا به عنوان پارامتر دریافت می‌کند و رکورد را در پایگاه داده بروزرسانی می‌کند . 

مدیریت Roleها برای یک کاربر خاص در ASP.NET Identity :

برای مدیریت Roleها برای یک کاربر خاص در ASP.NET Identity ، ما view زیر را داریم که دارای بیش از یک form میباشد :

1. یک role برای کاربر اضافه کنید .
2. roleها را برای کاربر گرفته و 
3. Delete/Detach یک کاربر از یک نقش خاص 
کد برای view بالا همانند زیر است :

@{
  ViewBag.Title = "ManageUserRoles";
}

<h2>Manage User Roles</h2>
@Html.ActionLink("Create New Role", "Create") | @Html.ActionLink("Manage User Role", "ManageUserRoles")
<hr/>

<h2>Role Add to User</h2>

@using (Html.BeginForm("RoleAddToUser", "Roles"))
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true)

  <p>
    Username : @Html.TextBox("UserName")
    Role Name: @Html.DropDownList("RoleName", (IEnumerable <SelectListItem>) ViewBag.Roles, "Select ...")

  </p>

  <input type="submit" value="Save" />
}
<hr/>
<h3>Get Roles for a User</h3>
@using (Html.BeginForm("GetRoles", "Roles"))
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  <p>
    Username : @Html.TextBox("UserName")
    <input type="submit" value="Get Roles for this User" />
  </p>
}

@if (ViewBag.RolesForThisUser != null)
{
  <div style="background-color:yellow;">
    <h3>Roles for this user </h3>
    <ol>
      @foreach (string s in ViewBag.RolesForThisUser)
      {
        <li>@s</li>
      }
    </ol>
  </div>
}

<hr />
<h3>Delete A User from a Role</h3>

@using (Html.BeginForm("DeleteRoleForUser", "Roles"))
{
  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true)

  <p>
    Username : @Html.TextBox("UserName")
    Role Name: @Html.DropDownList("RoleName", (IEnumerable<SelectListItem>)ViewBag.Roles, "Select ...")

  </p>

  <input type="submit" value="Delete this user from Role" />
}


متد ManageUserRoles  در Controller همانند زیر است :

public ActionResult ManageUserRoles()
    {
      // prepopulat roles for the view dropdown
      var list = context.Roles.OrderBy(r => r.Name).ToList().Select(rr => 

new SelectListItem { Value = rr.Name.ToString(), Text = rr.Name }).ToList();
      ViewBag.Roles = list;  
      return View();
    }


فهرست roleها را دریافت می‌کنیم و آن را روی ViewBag تنظیم میکنیم که برای DropDown ای که در view قرار دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد .

اضافه کردن یک role به کاربر با استفاده از ASP.Net Identity :

اولین فرم دارای یک UserName TextBox و RoleName dropdown list است که شامل roleهایی که در پایگاه داده ما قرار دارد ، هست .  Submit کردن فرم ، اطلاعات فرم را به Action متد ِ RolesController ، RoleAddToUser  ارسال می‌کند . 

   [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult RoleAddToUser(string UserName, string RoleName)
    {
      ApplicationUser user = context.Users.Where(u => u.UserName.Equals(UserName, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)).FirstOrDefault();
      var account = new AccountController();
      account.UserManager.AddToRole(user.Id, RoleName);
      
      ViewBag.ResultMessage = "Role created successfully !";
      
      // prepopulat roles for the view dropdown
      var list = context.Roles.OrderBy(r => r.Name).ToList().Select(rr => new SelectListItem { Value = rr.Name.ToString(), Text = rr.Name }).ToList();
      ViewBag.Roles = list;  

      return View("ManageUserRoles");
    }


در متد بالا ، UserName و RoleName را به عنوان پارامتر دریافت می‌کنیم . 

UserName برای گرقتن ApplicationUser از Context مورد استفاده قرار می‌گیرد . مجموعه کاربران ، سپس 
شئ AccountController برای پردازش property شئ UserManager مورد استفاده قرار می‌گیرد و متد AddToRole را بوسیله ارسال UserId از شئ ApplicationUser ، فراخوانی می‌کند و RoleName به درون فرم می‌آید .

چند خط باقی مانده برای لیست کردن role ها در DropDown است . 

گرفتن Roleها برای یک کاربر در ASP.Net Identity :در فرم دوم ،  ما یک UserName TextBox و یک button داریم . کلیک کردن روی button فرم را برای Action متد GetRoles ارسال میکند . 

متد Controller ، GetRoles ما همانند زیر است :

 [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult GetRoles(string UserName)
    {      
      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(UserName))
      {
        ApplicationUser user = context.Users.Where(u => u.UserName.Equals(UserName, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)).FirstOrDefault();
        var account = new AccountController();

        ViewBag.RolesForThisUser = account.UserManager.GetRoles(user.Id);

        // prepopulat roles for the view dropdown
        var list = context.Roles.OrderBy(r => r.Name).ToList().Select(rr => new SelectListItem { Value = rr.Name.ToString(), Text = rr.Name }).ToList();
        ViewBag.Roles = list;      
      }

      return View("ManageUserRoles");
    }


حذف یک کاربر از یک Role :

در فرم سوم ، ما یک UserName TextBox و یک RoleName dropdown list داریم . کلیک کردن بر روی Button فرم را به action متد DeleteRoleForUser  ارائه میدهد ، و تکه کد های زیر مربوط به این است :

[HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public ActionResult DeleteRoleForUser(string UserName, string RoleName)
    {
      var account = new AccountController();
      ApplicationUser user = context.Users.Where(u => u.UserName.Equals(UserName, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)).FirstOrDefault();

      if (account.UserManager.IsInRole(user.Id, RoleName)) 
      {
        account.UserManager.RemoveFromRole(user.Id, RoleName);
        ViewBag.ResultMessage = "Role removed from this user successfully !";
      }
      else
      {
        ViewBag.ResultMessage = "This user doesn't belong to selected role.";
      }
      // prepopulat roles for the view dropdown
      var list = context.Roles.OrderBy(r => r.Name).ToList().Select(rr => new SelectListItem { Value = rr.Name.ToString(), Text = rr.Name }).ToList();
      ViewBag.Roles = list;

      return View("ManageUserRoles");
    }

در تکه بالا ، ما ApplicationUser  را دریافت میکنیم و سپس چک می‌کنیم که آیا این کاربر ارتباطی با Role انتخاب شه دارد یا نه ، اگر دارد ، متد RemoveFromRole با ارسال پارامترهای  UserId و RoleName ، فراخوانی می‌شود ، که کاربر را از Role حذف می‌کند . 


نتیجه‌گیری :
ما در این مقاله ، چگونگی توسعه یک رابطه کاربری برای ایجاد یک Role جدید ، ویرایش آن ، حذف آن ، ضمیمه کردن یک View Role به یک کاربر خاص و مدیریت یک role برای یک کاربر خاص توسط ASP.Net Identity در
ASP.Net MVC را آموختیم .

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد . آموزش asp.net mvc


فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب