ساخت یک فرم ارسال ایمیل با استفاده از ASP.NET MVC

در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه ی ارسال ایمیل با استفاده از SMTP آشنا کنیم که برای شما در زیر توضیح خواهیم داد.

ساخت یک فرم ارسال ایمیل با استفاده از ASP.NET MVC

اولین چیزی که نیاز به دانستن آن داریم این است که چگونه میتوانیم پارامتر های سرور SMTP  را دریافت کنیم.

که لینک های زیر به شما این کمک را میکنند.

SMTP address

Knowing what port number you should use

نمونه هایی از تنظیمات SMTP  :

• Office365 : ا Address: smtp.office365.com, Port: 587, SSL: true

• Gmail : ا Address: smtp.gmail.com, Port: 587, SSL: true

• Yahoo : ا  Address: smtp.mail.yahoo.com, Port: 587, SSL: true

 کد مرجع (Source Code)

1- کد سرور

کلاس  ConfigurationSMTP :

public class ConfigurationSMTP
{
  //SMTP parameters
  public static string smtpAdress = "smtp.mail.yahoo.com";
  public static int  portNumber = 587;
  public static bool  enableSSL  = true;
  //need it for the secured connection
  public static string from = "sender email";
  public static string password = "password of the above email";
}

متد SendNewMessage :

این متد شامل کد اصلی است که به آدرس مشخص شده پیام جدید را ارسال میکند.

چگونه عمل میکند ؟

1-ساخت یک پیام با استفاده از کلاس MailMessage()  با استفاده از اطلاعات دریافت شده از درخواست HTTP ، مانند :

'Destination Email'     'Subject'    'Message Body'

2-ساخت و پیکربندی SMTP client با استفاده از کلاس SmtpClient().

3- هنگامی که در تلاش ایجاد اتصال SMTP میباشد با استفاده از متد smtp.Credentials یک پارامتر اعتبار ضمیمه  آن میکنیم .

[HttpPost]
   public ActionResult SendNewMessage()
   {
     try
     {
       Response.StatusCode = 200;
       //getting useful configuration
       string smtpAddress = ConfigurationSMTP.smtpAdress;
       //it can be a "smtp.office365.com" or whatever,
       //it depends on smtp server of your sender email.
       int portNumber = ConfigurationSMTP.portNumber;  //Smtp port
       bool enableSSL = ConfigurationSMTP.enableSSL; //SSL enable

       string emailTo = Request.Params["to"];
       string subject = Request.Params["subject"];

       StringBuilder body = new StringBuilder();

       //building the body of our email
       body.Append("<html><head> </head><body>");
       body.Append("<div style=' font-family: Arial;
       font-size: 14px; color: black;'>Hi,<br><br>");
       body.Append(Request.Params["message"]);
       body.Append("</div><br>");
       //Mail signature
       body.Append(string.Format("<span style='font-size:11px;font-family:
       Arial;color:#40411E;'>{0} - {1} {2}</span><br>",
       MessageModel.adress, MessageModel.zip, MessageModel.city));
       body.Append(string.Format("<span style='font-size:11px;font-family:
       Arial;color:#40411E;'>Mail: <a href=\"mailto:{0}\">{0}</a>
       </span><br>", ConfigurationSMTP.from));
       body.Append(string.Format("<span style='font-size:11px;font-family:
       Arial;color:#40411E;'>Tel: {0}</span><br>",
       MessageModel.phone));
       body.Append(string.Format("<span style='font-size:11px;font-family:
       Arial;'><a href=\"web site\">{0}</a>
       </span><br><br>", MessageModel.link));
       body.Append(string.Format("<span style='font-size:11px; font-family:
       Arial;color:#40411E;'>{0}</span><br>", MessageModel.details));
       body.Append( "</body></html>");

       using (MailMessage mail = new MailMessage())
       {
         mail.From = new MailAddress(ConfigurationSMTP.from);
         //destination adress
         mail.To.Add(emailTo);
         mail.Subject = subject;
         mail.Body = body.ToString();
         //set to true, to specify that we are sending html text.
         mail.IsBodyHtml = true;
         // Can set to false, if you are sending pure text.

         string localFileName = "~/Content/TestAttachement.txt";
         //to send a file in attachment.
         mail.Attachments.Add(new Attachment
         (Server.MapPath(localFileName), "application/pdf"));

         //Specify the smtp Server and port number to create a new instance of SmtpClient.
         using (SmtpClient smtp = new SmtpClient(smtpAddress, portNumber))
         {
           //passing the credentials for authentication
           smtp.Credentials = new NetworkCredential
           (ConfigurationSMTP.from, ConfigurationSMTP.password);
           //Authentication required
           smtp.EnableSsl = enableSSL;
           //sending email.
           smtp.Send(mail);
         }
       }
      }
     catch (Exception ex)
     {
       //Error response
       Response.StatusCode = 400;
     }
     return null;
   }

2) کد سمت کلاینت

 Index.cshtml

این فایل شامل موارد زیر است :

• کد های html , CSS : که برای طراحی و ساخت فرم ارسال استفاده شده اند.

• کد های javaScript : که برای رویداد دکمه ی ارسال استفاده شده اند.

<script type="text/javascript">

  $(document).ready(function () {
    $("#idFormContact").on("submit", function (e) {
      e.preventDefault();
      //call external service
      var url = "/Home/SendNewMessage";
      var formdata = (window.FormData) ? new FormData(this) : null;
      var fdata = (formdata !== null) ? formdata : $form.serialize();
      $("#idSubmitMvt").attr("disabled", true);

      $("#idNotifSuccess").hide();
      $("#idNotifError").hide();
      //get authorization keys.
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: url,
        data: fdata,
        processData: false,
        contentType: false,
        success: function (data) {
          $("#idNotifSuccess").show();
        },
        error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
          console.log("Error");
          $("#idNotifError").show();
        }
      });

    });
  });

</script>

خروجی :

داده ها را وارد و فرم را ارسال کنید.

جزییات ارسال :

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب