واکشی اطلاعات Kendo Grid برای Angular 2 با استفاده از Web API

در مقاله مطالبی را در مورد چگونگی واکشی داده ها(Data Binding) درKendo Grid برای Angular 2 با استفاده از ASP.Net Web API شرح خواهیم داد و در ادامه با ارائه یک مثال ، آن را بصورت مرحله به مرحله بررسی کرده و توضیح خواهیم داد .

واکشی اطلاعات Kendo Grid برای Angular 2 با استفاده از Web API

معرفی :

برای توضیح این کار ، با استفاده از ASP.Net Web API ما یک سرویس RESTful get ایجاد میکنیم که برای بارگذاری داده ها در Kendo grid برای Angular 2 مورد استفاده قرار میگیرد .

پیش نیاز ها :

برای فهم این مقاله ، یک پیش زمینه ذهنی در مورد ASp.Net Web API , Kendo UI و Angular 2 Framework باید داشته باشید .

در این مقاله مطالب زیر را بررسی خواهیم کرد :

1. ایجا یک برنامه ASP.Net Web API
2. ایجاد یک Controller
3. تست REST API  
4. ایجاد یک Kendo UI برای Angular 2 
5. پیاده سازی واکشی داده ها در Kendo Grid برای Angular 2 

• ایجاد یک برنامه ASP.Net Web API :

برای ایجاد یک برنامه ASP.Net Web API از یک Web Template نصب شده بر روی Visual Studio استفاده میکنیم . در این مورد ، ما نام برنامه را EmployeeAPI میگذاریم .

ایجاد کلاس های model :

در Solution Explorer ، روی فولدر models کلیک راست کرده و یک کلاس با نام Employee.cs به آن Add کنید :

public class Employee 
  { 
    public Employee(int Id, string Name, string Designation) 
    { 
      this.EmployeeID = Id; 
      this.EmployeeName = Name; 
      this.Designation = Designation; 
 
    } 
    public int EmployeeID { get; set; } 
    public string EmployeeName { get; set; } 
    public string Designation { get; set; } 
  } 


ایجاد Controller :

روی فولدر Controlle کلیک راست کرده و یک Web API 2- Empty controller جدید به آن اضافه کنید ، و نام آن را EmployeeController.cs قرار دهید ، همانطور که در زیر نشان داده شده است :EmployeeController.cs :

[RoutePrefix("api/Employee")] 
  public class EmployeeController : ApiController 
  { 
    [HttpGet] 
    [AllowAnonymous] 
    [Route("EmployeeList")] 
    public HttpResponseMessage GetEmployee() 
    { 
      try 
      { 
        List<Employee> EmpLists = new List<Employee>(); 
        EmpLists.Add(new Employee(1, "Govind Raj", "Business Analyst")); 
        EmpLists.Add(new Employee(2, "Krishn Mahato", "Development")); 
        EmpLists.Add(new Employee(3, "Bob Ross", "Testing")); 
        EmpLists.Add(new Employee(4, "Steve Davis", "Development")); 
        EmpLists.Add(new Employee(5, "Dave Tucker", "Infrastructure")); 
        EmpLists.Add(new Employee(6, "James Anderson", "HR")); 
        return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, EmpLists, Configuration.Formatters.JsonFormatter); 
      } 
      catch (Exception ex) 
      { 
        return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, ex.Message, Configuration.Formatters.JsonFormatter); 
      } 
    } 
  } 

این Controller دارای یک Action Method با نام GetEmployee میباشد که لیستی از کارمندان را باز خواهد گرداند . 

تست REST API :

همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده است برای تست API از POSTMAN/Fiddler استفاده خواهیم کرد .

/api/Employee/EmployeeList/~
• از نوع GET 


ایجاد یک Kendo UI برای برنامه Angular2 :

برای ایجاد و پیکربندی Kendo UI در Angular 2 به این مقاله مراجعه کنید .

• پیاده سازی واکشی داده ها در Kendo Grid برای Angular 2 :

در این مقاله  ، چگونگی ایجاد و پیکربندی Kendo Grid را برای Angular2 مشاهده کردید . حال ما قصد استفاده از پیکربندی مشابهی را داریم اما با اعمال تغییرات در Grid DataSource , که از RESTful Service ها استفاده میکند . 

به کد زیر توجه فرمایید ، این کد ها در  src/app/app.module.ts میباشد :

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 
import { NgModule } from '@angular/core'; 
import { FormsModule } from '@angular/forms'; 
import { GridModule } from '@progress/kendo-angular-grid'; 
import { HttpModule } from '@angular/http'; 
import { AppComponent } from './app.component'; 
 
 
@NgModule({ 
  declarations: [ 
    AppComponent 
  ], 
  imports: [ 
    BrowserModule, 
    FormsModule, 
    HttpModule, 
    GridModule, 
  ], 
  providers: [], 
  bootstrap: [AppComponent] 
}) 
export class AppModule { } 


app.component.ts :

import { Component, ViewChild, Input, OnInit, Injectable } from '@angular/core'; 
import { Http } from '@angular/http'; 
import { Observable, BehaviorSubject } from 'rxjs/Rx'; 
 
import { 
  GridComponent, 
  GridDataResult, 
  DataStateChangeEvent 
} from '@progress/kendo-angular-grid'; 
 
 
/* Example service */ 
@Injectable() 
export class EmployeeService extends BehaviorSubject<GridDataResult> { 
  private BASE_URL: string = 'http://localhost:1237/api/Employee/EmployeeList'; 
   
 
  constructor(private http: Http) { 
    super(null); 
  } 
 
  public query(): void { 
    this.getEmployee() 
      .subscribe(x =>  
        super.next(x)); 
  } 
 
   
  private getEmployee(): Observable<GridDataResult>{ 
    return this.http 
      .get(`${this.BASE_URL}`) 
      .map(response => response.json()) 
      .map(response => (<GridDataResult>{ 
        data: response, 
        total: parseInt(response.length,10) 
      })); 
     
  } 
   
} 
@Component({ 
  providers: [EmployeeService], 
  selector: 'app-root', 
  template: ` 
   <kendo-grid 
     [data]="view | async" 
    > 
    <kendo-grid-column field="EmployeeID" width="200"></kendo-grid-column> 
    <kendo-grid-column field="EmployeeName" width="200"></kendo-grid-column> 
    <kendo-grid-column field="Designation" width="500" [sortable]="false"> 
    </kendo-grid-column> 
   </kendo-grid> 
 ` 
}) 
 
export class AppComponent { 
  private view: Observable<GridDataResult>; 
   
  @ViewChild(GridComponent) private grid: GridComponent; 
  constructor(private service: EmployeeService) { 
    this.view = service; 
    this.service.query(); 
  } 
  
 
} 


Index.html :

<!doctype html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <title>KendoAngular</title> 
  <base href="/"> 
 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> 
</head> 
<body> 
   
  <app-root>Loading... 
     
  </app-root> 
</body> 
</html> 


نتیجه همانند زیر خواهد شد :نتیجه گیری : 

در این مقاله ما چگونگی واکشی داده ها  در Kendo Grid را برای Angular 2 با استفاده از ASP.Net Web API آموختیم . امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد . 

آموزش angular

دانلود نسخه ی PDF این مطلب