ایجاد modal های تودرتو با استفاده از jQuery UI و Bootstrap

جمعه 17 دی 1395

هدف از ارائه این مقاله ، آموزش چگونگی استفاده از modal های تودرتو با سایز متغیر است . هر modal توسط یک صفحه با استفاده از iFrame ایجاد میگردد . این مقاله به شما آموزش میدهد که به هر تعدادی که نیاز دارید modal تودرتو ایجاد کنید .

ایجاد modal های تودرتو با استفاده از jQuery UI و Bootstrap

کد های این برنامه در انتهای مقاله در اختیار شما قرار داده شده است . خروجی نهایی که ما در انتهای این مقاله آن را خواهیم دید همانند تصویر زیر است :


کد ما شامل فایل BsModal.js خواهد بود . 

var oBsModal = { oWinList: [], x: 0, y: 0, oDragItem: null };

function ShowModal(sUrl, iWidth, iHeight, oWin) {
  if (oWin + "" == "undefined") oWin = window;
  if (iWidth + "" == "undefined") iWidth = $(window).width() - 100;
  if (iHeight + "" == "undefined") iHeight = $(window).height() - 150;

  oBsModal.oWinList.push(oWin);
  var iIndex = oBsModal.oWinList.length;

  $(document).on('show.bs.modal', '.modal', function (event) {
    var zIndex = 1040 + (10 * $('.modal:visible').length);
    $(this).css('z-index', zIndex);

    setTimeout(function () {
      $('.modal-backdrop').not('.modal-stack').css('z-index', zIndex - 1).addClass('modal-stack');
    }, 0);
  });

  $("#popupContainer" + iIndex).remove();
  $("body").append('<div id="popupContainer' + iIndex + '" class="modal fade" role="dialog">' +
      '<div id="popupDialog' + iIndex + '" class="modal-dialog" style="width: ' + (iWidth + 30) + 'px">' +
        '<div class="modal-content" id="modal-content' + iIndex + '">' +
          '<div id="popupTitleBar' + iIndex + '" class="modal-header" style="cursor: move">' +
            '<button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>' +
            '<h4 style="pointer-events: none;" id="popupTitle' + iIndex + '" class="modal-title"></h4>' +
          '</div>' +
          '<div class="modal-body">' +
          '<div id="idDiaLoading' + iIndex + '" style="text-align: center;width:100%; height:' + iHeight + 'px; line-height:' + iHeight + 'px;"><i style"vertical-align: middle" class="fa fa-spinner fa-spin fa-5x"></i></div>' +
          '<div id="idDiaOverlay' + iIndex + '" style="background-color: transparent; position: absolute;width: 100%; z-index: 10000; display: none;"></div>' +
          '<iframe id="popupFrame' + iIndex + '" name="popupFrame' + iIndex + '" onload="SetPopupTitleBar(this,' + iIndex + ')" src="' + sUrl + '" ' +
            'style="display:none; margin: 0px; position: relative; z-index: 202; width:100%; height:100%;background-color:transparent;" scrolling="auto" frameborder="0" allowtransparency="true" width="100%" height="100%"></iframe>' +
          '</div>' +
         '</div>' +
      '</div>' +
    '</div>');

  $("#popupContainer" + iIndex).modal();
  $("#popupFrame" + iIndex).css({ height: iHeight });
  $("#popupContainer" + iIndex).on('hidden.bs.modal', function () {
    if (oBsModal.oWinList.length > 0) oBsModal.oWinList.length--;
  })

  DiaMakeDraggable(iIndex);
}

function DiaMakeDraggable(id) {
  var o = $("#idDiaOverlay" + id);

  $("#modal-content" + id).resizable({
    alsoResize: "#popupFrame" + id,
    start: function (event, ui) {
      o.height(o.parent().height());
      o.show();
    },
    stop: function (event, ui) {
      o.hide(); ;
    }
  });

  $("#modal-content" + id).draggable({
    start: function (event, ui) {
      o.height(o.parent().height());
      o.show();
    },
    stop: function (event, ui) {
      o.hide(); ;
    }
  });
}

function HideModal() {
  var iIndex = oBsModal.oWinList.length;
  $("#popupContainer" + iIndex).modal("hide");
}

function GetModalWin() {
  return oBsModal.oWinList[oBsModal.oWinList.length - 1];
}

function SetPopupTitleBar(oIframe, iIndex) {
  try {
    $("#popupTitle" + iIndex).html(oIframe.contentWindow.document.title);
  } catch (ex) {
    $("#popupTitle" + iIndex).hide();
  }

  $("#idDiaLoading" + iIndex).hide();
  $("#popupFrame" + iIndex).show();
}این فایل این امکان را برای شما فراهم می آورد که :

1. با استفاده از iFrame یک URL را در یک Modal باز کنید . 
2. یک dialog تو در تو ایجاد کنید . 
3. زمانی که صفحه در حال بارگذاری است یک spinner نمایش داده شود . 
4. یک صفحه جدید را در یک dialog تمام صفحه باز کند . 
5. توانایی جابجایی modal در تمام نقاط صفحه .
6. توانایی ویرایش ساز و اندازه modal 


کتابخانه های خارجی ای که در این برنامه استفاده شده است بصورت زیر است :

1. jQuery 
2. jQuery UI
3. Bootstrap 
4. Font-awesome

استفاده از کد :

برای استفاده از این کد ، فایل BsModal.js را به صفحه اضافه کنید که modal اول را باز کند. کلید تابع ()ShowModalمیباشد . این پارامتر های زیر را می پذیرد . 

sUrl - آدرس صفحه ای باید بارگذاری شود . 
iWidth - عرض modal  میباشد . اختیاری میباشد . 
iHeight - ارتفاع modal میباشد . این نیز اختیاری میباشد . 
oWin - اشیاء Windows از فراخوانی صفحه modal . اختیاری است . 

از صفحه اصلی (Default.htm) تابع ()ShowModal می تواند همانند زیر مورد استفاده قرار بگیرد :

 <input type="button" class="btn btn-info" value="Open Modal1.htm" onclick="ShowModal('Modal1.htm',300,430)">

از صفحه dialog  ، تابع ()ShowModal همانند زیر مورد استفاده قرار میگیرد . 

 <input type="button" class="btn btn-info" value="Open Modal2.htm" onclick="parent.ShowModal('Modal2.htm',300,350,window)"> 

یک Modal Dialog میتواند با فراخوانی تابع HideModal() خارج شود :

<button type="button" class="btn btn-default" onclick='parent.HideModal()'>Cancel</button> 

آموزش بوت استرپ

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • Jquery
 • 3k بازدید
 • 14 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید