ایجاد بارکد با استفاده از کتابخانه ZXing در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک برنامه ای بسازیم که بتوانیم با وارد کردن اطلاعات یک بار کد برای ما تولید می کند این بار کد از کتابخانه ی zxing استفاده می کند، این برنامه اطلاعات ما را گرفته و بعد از آن یک بار کد ایجاد می کند.

ایجاد بارکد با استفاده از کتابخانه ZXing در اندروید

در بعضی از سایت ها اگر دیده باشید آدرس خود را به صورت بار کد تولید می کنند یعنی شما آدرس خود را قرار می دهید و با استفاده از این کتابخانه شما می توانید یک بار کد تحویل بگیرید:

ابتدا buil.gradle را باز نمایید:

باید قطعه کد زیر را اضافه کنید

dependencies {
 compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
 testCompile 'junit:junit:4.12'
 compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'

 compile 'com.google.zxing:core:3.2.1'

}

به صورت زیر خواهد بود:

داخل کد اصلی مان قطعه کد زیر را قرار دهید:

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.net.Uri;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageView;
import com.google.zxing.BarcodeFormat;
import com.google.zxing.MultiFormatWriter;
import com.google.zxing.WriterException;
import com.google.zxing.common.BitMatrix;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  ImageView imageView;
  Button button;
  EditText editText;
  String EditTextValue ;
  Thread thread ;
  public final static int QRcodeWidth = 500 ;
  Bitmap bitmap ;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    imageView = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
    editText = (EditText)findViewById(R.id.editText);
    button = (Button)findViewById(R.id.button);

    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {

        EditTextValue = editText.getText().toString();

        try {
          bitmap = TextToImageEncode(EditTextValue);

          imageView.setImageBitmap(bitmap);

        } catch (WriterException e) {
          e.printStackTrace();
        }

      }
    });
  }


  Bitmap TextToImageEncode(String Value) throws WriterException {
    BitMatrix bitMatrix;
    try {
      bitMatrix = new MultiFormatWriter().encode(
          Value,
          BarcodeFormat.DATA_MATRIX.QR_CODE,
          QRcodeWidth, QRcodeWidth, null
      );

    } catch (IllegalArgumentException Illegalargumentexception) {

      return null;
    }
    int bitMatrixWidth = bitMatrix.getWidth();

    int bitMatrixHeight = bitMatrix.getHeight();

    int[] pixels = new int[bitMatrixWidth * bitMatrixHeight];

    for (int y = 0; y < bitMatrixHeight; y++) {
      int offset = y * bitMatrixWidth;

      for (int x = 0; x < bitMatrixWidth; x++) {

        pixels[offset + x] = bitMatrix.get(x, y) ?
            getResources().getColor(R.color.QRCodeBlackColor):getResources().getColor(R.color.QRCodeWhiteColor);
      }
    }
    Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(bitMatrixWidth, bitMatrixHeight, Bitmap.Config.ARGB_4444);

    bitmap.setPixels(pixels, 0, 500, 0, 0, bitMatrixWidth, bitMatrixHeight);
    return bitmap;
  }
  }

داخل لایه ی layout قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.android_examples.generateqrcode_android_examplescom.MainActivity"
  android:background="#FFF8E1">

  <EditText
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:hint="Enter Text Here"
    android:gravity="center"
    />

  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="CLICK HERE TO generate qr code"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@+id/button"
    />

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه