ساخت ListView همراه با CheckBox در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک لیست ویو ایجاد نماییم که داخل این لیست ویو از چک لیست استفاده کرده است که با زدن آن یک پیغام به صورت toast نمایش میدهد البته شما می توانید از لیست چند مورد را انتخاب نمایید.

ساخت ListView همراه با CheckBox در اندروید

در این مقاله آموزش لیست ویو است که روبروی این لیست ویو از چک باکس استفاده شده است که با زدن این چک باکس ها شما می توانید چند انتخاب داشته باشید و انتخاب را به صورت toast نمایش بدهید.

در کلاس main این قطعه کد را قرار دهید:

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.SparseBooleanArray;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  ListView listview ;
  String[] ListViewItems = new String[] {
      "ListView ITEM-1",
      "ListView ITEM-2",
      "ListView ITEM-3",
      "ListView ITEM-4",
      "ListView ITEM-5",
      "ListView ITEM-6",
      "ListView ITEM-7",
      "ListView ITEM-8",
      "ListView ITEM-9",
      "ListView ITEM-10"

  };

  SparseBooleanArray sparseBooleanArray ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    listview = (ListView)findViewById(R.id.listView);

    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>
        (MainActivity.this,
            android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice,
            android.R.id.text1, ListViewItems );

    listview.setAdapter(adapter);

    listview.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
    {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        // TODO Auto-generated method stub

        sparseBooleanArray = listview.getCheckedItemPositions();

        String ValueHolder = "" ;

        int i = 0 ;

        while (i < sparseBooleanArray.size()) {

          if (sparseBooleanArray.valueAt(i)) {

            ValueHolder += ListViewItems [ sparseBooleanArray.keyAt(i) ] + ",";
          }

          i++ ;
        }

        ValueHolder = ValueHolder.replaceAll("(,)*$", "");

        Toast.makeText(MainActivity.this, "ListView Selected Values = " + ValueHolder, Toast.LENGTH_LONG).show();

      }
    });

  }
}

در قسمت xml قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.android_examples.listviewwithcheckbox_android_examplescom.MainActivity">

  <ListView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/listView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:choiceMode="multipleChoice" />
</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه