ساخت sppinner با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

در این مقاله قصد داریم که یک با استفاده از متریال دیزاین یک sppinner برای شما ایجاد نماییم که این sppinner از کتابخانه متریال دیزاین استفاده می کند و منو مانند آبشاری باز و بسته می شود.

ساخت sppinner با استفاده از متریال دیزاین در اندروید

ابتدا باید کتابخانه متریال دیزاین را اضافه نماییم به صورت زیر

حالا باید کد های زیر را بنویسید

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0'

compile 'com.weiwangcn.betterspinner:library-material:1.1.0'

compile 'com.android.support:design:24.0.0'

در قسمت build.gradle باید قطعه کد زیر را اضافه نماییم

باید قطعه کد زیر را قرار دهید

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import com.weiwangcn.betterspinner.library.material.MaterialBetterSpinner;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  MaterialBetterSpinner materialBetterSpinner ;

  String[] SPINNER_DATA = {"ANDROID","PHP","BLOGGER","WORDPRESS"};

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    materialBetterSpinner = (MaterialBetterSpinner)findViewById(R.id.material_spinner1);

    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(MainActivity.this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, SPINNER_DATA);

    materialBetterSpinner.setAdapter(adapter);

  }
}

و در قسمت layout هم  قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  app:context="com.android_examples.materialstylespinner_android_examplescom.MainActivity">

  <com.weiwangcn.betterspinner.library.material.MaterialBetterSpinner
    android:id="@+id/material_spinner1"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Select Here"
    app:met_floatingLabel="normal"
    android:textColorHint="#CFD8DC"
    android:gravity="center"
    />

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر است:

فایل های ضمیمه