تغییردادن رنگ متن EditText با استفاده از Xml در اندروید

در این مقاله قصد داریم با استفاده از xml متن مورد نظر خود را که داخل edit text می نویسیم تغییر رنگ دهیم به این منظور که زمانی که شما یک edit text دارید یک hint برای آن قرار می دهید با استفاده از این کدمی توانید رنگ مورد نظر را تغییر دهید.

تغییردادن رنگ متن EditText با استفاده از Xml در اندروید

ابتدا در کلاس جاوا قطعه کد زیر را بنویسید:

 package com.changeedittexthintcolor_android_examples.com;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

در قسمت layout قطعه کد زیر را قرار دهید:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.changeedittexthintcolor_android_examples.com.MainActivity" >

 <EditText
 android:id="@+id/editText1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:ems="10"
 android:hint="HINT COLOR CHANGE"
 android:textColorHint="#8ccd01">

 </EditText>

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر می شود:

فایل های ضمیمه