افزودن focus روی edittext در اندروید

در این مقاله می خواهیم با استفاده از focus روی Edittext ها یک مثال برای شما قرار دهیم به این صورت که شما دو تا edittext دارید و با زدن دکمه ی مورد نظر فوکوس روی edittext ها تغییر می کند.

افزودن focus روی edittext در اندروید

ابتدا در کلاس جاوا قطعه کد زیر را قرار می دهید:

 package com.edittextrequestfocus_android_examples.com;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;


public class MainActivity extends Activity {

 EditText one,two;
 Button first,second;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 
 one = (EditText)findViewById(R.id.editText1);
 two = (EditText)findViewById(R.id.editText2);
 first = (Button)findViewById(R.id.button1);
 second = (Button)findViewById(R.id.button2);
 
 first.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
 @Override
 public void onClick(View v) {
 
 one.requestFocus();
 
 }
 });
 
 second.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 
 @Override
 public void onClick(View v) {
 
 two.requestFocus();
 
 }
 });
 
 }
}

در قسمت layout قطعه کد زیر را قرار دهید:

 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.edittextrequestfocus_android_examples.com.MainActivity" >

 <EditText
 android:id="@+id/editText1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignParentTop="true"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginTop="17dp"
 android:ems="10"
 android:hint="FIRST" >

 <requestFocus />
 </EditText>

 <EditText
 android:id="@+id/editText2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_below="@+id/editText1"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginTop="22dp"
 android:ems="10"
 android:hint="SECOND" />

 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_below="@+id/editText2"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginTop="30dp"
 android:text="SELECT FIRST EDITTEXT" />

 <Button
 android:id="@+id/button2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_below="@+id/button1"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_marginTop="24dp"
 android:text="SELECT SECOND EDITTEXT" />

</RelativeLayout>

خروجی به صورت زیر می باشد:

فایل های ضمیمه