آموزش ساخت دکمه های Gradient در اندروید

در این مقاله می خواهیم یک سری دکمه با استفاده از فایل های xml برای شما ایجاد نماییم که به هر کدام از دکمه ها یک افکت دادیم شما می توانید این افکت ها را برای دکمه های خودتان استفاده نمایید.

آموزش ساخت دکمه های Gradient در اندروید

در این مقاله می خواهیم در مورد افکت دکمه ها صحبت کنیم مثلا اگر نور از بالا به دکمه بیفتد

حالا اگر نور از پایین بیفتد

حالا اگر از دو طرف نور باشد

حالا اگر نور از وسط ایجاد شود

کلاس به صورت زیر خواهد بود:

package com.android_examples.com.gradientbutton;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

لایه ی کلاس به صورت زیر خواهد بود:

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.android_examples.com.gradientbutton.MainActivity" >

 // Linear Gradient light to dark effect Applied on This button.
 <Button
 android:id="@+id/button2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_above="@+id/button1"
 android:layout_alignLeft="@+id/button1"
 android:layout_marginBottom="16dp"
 android:background="@layout/linear_gradient_light_to_dark_effect"
 android:text="Gradient Effect Button 1"
 android:textColor="#f9fcfa" />

 //Reflected Gradient applied on this button
 <Button
 android:id="@+id/button3"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignLeft="@+id/button1"
 android:layout_alignTop="@+id/button1"
 android:layout_marginTop="58dp"
 android:background="@layout/reflected_gradient_effect"
 android:text="Gradient Effect Button 3"
 android:textColor="#f9fcfa" />

 // Linear Gradient dark to light effect Applied on This button.
 <Button
 android:id="@+id/button1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:background="@layout/linear_gradient_dark_to_light_effect"
 android:text="Gradient Effect Button 2"
 android:textColor="#f9fcfa" />

 //Radial Gradient effect applied on this button.
 <Button
 android:id="@+id/button4"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_alignLeft="@+id/button3"
 android:layout_below="@+id/button3"
 android:layout_marginTop="15dp"
 android:background="@layout/radial_gradient_effect"
 android:text="Gradient Effect Button 4"
 android:textColor="#f9fcfa" />

</RelativeLayout>

کلاس های xml هم به صورت زیر است:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item>
 <shape android:shape="rectangle">
 <corners android:radius="10dp" />
 <gradient
 android:angle="270" 
 android:startColor="#a6d6fc"
 android:endColor="#0e6cb6"
 />
 </shape>
 
 </item>
</selector>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item>
 <shape android:shape="rectangle">
 <corners android:radius="10dp" />
 <gradient
 android:angle="270" 
 android:startColor="#0e6cb6"
 android:endColor="#a6d6fc"
 />
 </shape>
 
 </item>
</selector>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item>
 <shape>
 <corners android:radius="10dp" />
 <gradient
 android:startColor="#a6d6fc"
 android:centerColor="#0e6cb6"
 android:endColor="#a6d6fc"
 android:angle="270" />
 </shape>
 </item>
</selector>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item>
 <shape>
 <corners android:radius="10dp" />
 <gradient
 
 android:type="radial"
 android:startColor="#a6d6fc"
 android:centerColor="#0e6cb6"
 android:endColor="#a6d6fc"
 android:angle="270"
 android:gradientRadius="180" />
 </shape>
 </item>
</selector>

خروجی کار به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه