ساخت EditText شبیه آیفون در اندروید

در این مقاله قصد داریم یک EditText ایجاد نماییم که دقیقا مثل EditText آیفون باشد، دور آن گرد باشد و شاید بخواهید در بعضی از اپلیکیشن هایتان از دکمه های سفارشی درست نمایید.

ساخت EditText شبیه آیفون در اندروید

ابتدا کلاس زیر را ایجاد نمایید :

package com.edittextlikeiphone_android_examples.com;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;


public class MainActivity extends Activity {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 }
}

حالا باید لایه main را بسازید

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 tools:context="com.edittextlikeiphone_android_examples.com.MainActivity" >

 <EditText
 android:id="@+id/editText1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="55dp"
 android:layout_centerHorizontal="true"
 android:layout_centerVertical="true"
 android:ems="10"
 android:gravity="center"
 android:background="@layout/iphone_edittext_into_android"
 android:hint="Iphone Like EditText" >

 <requestFocus />
 </EditText>

</RelativeLayout>

شما نیاز به یک xml هم دارید:

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:shape="rectangle">
 <stroke 
 android:color="#028b53"
 android:width="2.5dp" />
 <corners android:radius="10dp" />
 <gradient
 android:type="linear"
 android:angle="270"
 android:startColor="#c3c3c3"
 android:endColor="#FFFFFF" />
</shape>

خروجی به صورت زیر است:

فایل های ضمیمه