مرجع تخصصی برنامه نویسان

بزرگترین انجمن برنامه نویسان فارسی زبان

مشکل با SignalR

چهارشنبه, 01 شهریور 1396 02:44

مشکل با SignalR

سلام استاد

من هرکاری میکنم نمیتونم حتی یک برنامه چت خیلی ساده با Signalr بسازم و کد هام اصلا اجرا نمیشه

به هیچ عنوان وارد Hub نمیشه و در کنسول مرورگر هم خطا های زیر رو میده

کد موجود در ~/signalr/hubs :

/*!
 * ASP.NET SignalR JavaScript Library v2.2.2
 * http://signalr.net/
 *
 * Copyright (c) .NET Foundation. All rights reserved.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0. See License.txt in the project root for license information.
 *
 */

/// <reference path="..\..\SignalR.Client.JS\Scripts\jquery-1.6.4.js" />
/// <reference path="jquery.signalR.js" />
(function ($, window, undefined) {
  /// <param name="$" type="jQuery" />
  "use strict";

  if (typeof ($.signalR) !== "function") {
    throw new Error("SignalR: SignalR is not loaded. Please ensure jquery.signalR-x.js is referenced before ~/signalr/js.");
  }

  var signalR = $.signalR;

  function makeProxyCallback(hub, callback) {
    return function () {
      // Call the client hub method
      callback.apply(hub, $.makeArray(arguments));
    };
  }

  function registerHubProxies(instance, shouldSubscribe) {
    var key, hub, memberKey, memberValue, subscriptionMethod;

    for (key in instance) {
      if (instance.hasOwnProperty(key)) {
        hub = instance[key];

        if (!(hub.hubName)) {
          // Not a client hub
          continue;
        }

        if (shouldSubscribe) {
          // We want to subscribe to the hub events
          subscriptionMethod = hub.on;
        } else {
          // We want to unsubscribe from the hub events
          subscriptionMethod = hub.off;
        }

        // Loop through all members on the hub and find client hub functions to subscribe/unsubscribe
        for (memberKey in hub.client) {
          if (hub.client.hasOwnProperty(memberKey)) {
            memberValue = hub.client[memberKey];

            if (!$.isFunction(memberValue)) {
              // Not a client hub function
              continue;
            }

            subscriptionMethod.call(hub, memberKey, makeProxyCallback(hub, memberValue));
          }
        }
      }
    }
  }

  $.hubConnection.prototype.createHubProxies = function () {
    var proxies = {};
    this.starting(function () {
      // Register the hub proxies as subscribed
      // (instance, shouldSubscribe)
      registerHubProxies(proxies, true);

      this._registerSubscribedHubs();
    }).disconnected(function () {
      // Unsubscribe all hub proxies when we "disconnect". This is to ensure that we do not re-add functional call backs.
      // (instance, shouldSubscribe)
      registerHubProxies(proxies, false);
    });

    proxies['chatHub'] = this.createHubProxy('chatHub'); 
    proxies['chatHub'].client = { };
    proxies['chatHub'].server = {
      send: function (name, Message) {
        return proxies['chatHub'].invoke.apply(proxies['chatHub'], $.merge(["Send"], $.makeArray(arguments)));
       }
    };

    return proxies;
  };

  signalR.hub = $.hubConnection("/signalr", { useDefaultPath: false });
  $.extend(signalR, signalR.hub.createHubProxies());

}(window.jQuery, window));

چکار کنم ؟

من چند بار پروژه پاک کردم و پروژه جدید ساختم ولی بازم کار نمیکنه

چهارشنبه, 01 شهریور 1396 10:09

ارسال پاسخ برای این تاپیک

ارسال پاسخ مخصوص اعضا سایت می باشد ! میتوانید با حساب کاربری خود وارد سایت شده یا ثبت نام کنید