اعتبار سنجی مقادیر داخل GridView در حالت ویرایش در Asp.Net

در این مقاله نحوه اعتبارسنجی مقادیر داخل GridView در حالت ویرایش با استفاده از دستورات #C و VB.Net را شرح میدهیم .

اعتبار سنجی مقادیر داخل GridView در حالت ویرایش در Asp.Net

هنگامی که کاربر یک سطر را بخواهد ویرایش کند می توانیم کاربر را محدود کنیم که تمام قسمتهای مربوط به آن سطر را حتمی تکمیل نماید , به صورت پیش فرض هنگامی که بخواهیم یک سطر از کنترل GridView را ویرایش کنیم , بر روی Textbox های موجود validator خاصی موجود نمی باشد .

ابتدا تگ مربوط به کنترل GridView را به صفحه اضافه می کنیم :


<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowCreated = "OnRowCreated" OnRowEditing="OnRowEditing">
<Columns>
  <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name" ItemStyle-Width="150" />
  <asp:BoundField DataField="Country" HeaderText="Country" ItemStyle-Width="150" />
  <asp:TemplateField>
    <ItemTemplate>
      <asp:LinkButton ID = "lnkEdit" Text="Edit" runat="server" CommandName="Edit" />
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
      <asp:LinkButton ID = "lnkUpdate" Text="Update" runat="server" OnClick="OnUpdate" />
      <asp:LinkButton ID = "lnkCancel" Text="Cancel" runat="server" OnClick="OnCancel" />
    </EditItemTemplate>
  </asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>

 

سپس namespace های زیر را در قسمت codebehind صفحه اضافه میکنیم :

کد #C :


using System.Data;
using System.Drawing;

کد VB.NET :


Imports System.Data
Imports System.Drawing

داخل متد Pageload یک DataTable  موقت میسازیم , سپس چند ستون اضافه میکنیم و داخل ستون ها را به صورت پیش فرض اطلاعاتی را تکمیل مینماییم , سپس اطلاعات  داخل ستون های DataTable را در ViewState ذخیره میکنیم و در آخر کنترل GridView را به DataTable ایجاد شده متصل میکنیم :

کد #C :

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!this.IsPostBack)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("Id"), new DataColumn("Name"), new DataColumn("Family") });
      dt.Rows.Add(1, "ایمان", "مدائنی");
      dt.Rows.Add(2, " سجاد ", "باقرزاده");
      dt.Rows.Add(3, " مسعود", "شریفی");
      dt.Rows.Add(4, " پاکان", "رحمانی");
      dt.Rows.Add(5, " احسان", "حسینی");
      ViewState["dt"] = dt;
      this.BindGrid();
    }
  }

کد VB.Net :

Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Me.IsPostBack Then
      Dim dt As New DataTable()
      dt.Columns.AddRange(New DataColumn(2) {New DataColumn("Id"), New DataColumn("Name"), New DataColumn("family")})
      dt.Rows.Add(1, "ایمان", "مدائنی")
      dt.Rows.Add(2, " سجاد ", "باقرزاده")
      dt.Rows.Add(3, " مسعود", "شریفی")
      dt.Rows.Add(4, " پاکان", "رحمانی")
      dt.Rows.Add(5, " احسان", "حسینی")
      ViewState("dt") = dt
      Me.BindGrid()
    End If
  End Sub

در داخل رویدا OnRowEditing  مربوط به GridView که هنگامی فعال میشود که کاربر دکمه داخل هر سطر را کلیک می کند , کد زیر را مینویسیم :

کد #C :


protected void OnRowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
{
  GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex;
  this.BindGrid();
}

کد VB.NET :


Protected Sub OnRowEditing(sender As Object, e As GridViewEditEventArgs)
  GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex
  Me.BindGrid()
End Sub

و در داخل رویداد OnRowCreated  , اگر GridView ویرایش شده بود , مجدداً تمام فیلدهای سطر انتخاب شده داخل loop قرار می گیرند .داخل  loop چک میشود که مقدار فیلد textbox است و اگر textbox بود , سپس محتوای داخل textbox با ID سطر انتخاب شده که در CodeBehind تعریف کرده ایم اختصاص داده میشود .

کد #C :

protected void OnRowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
  {
    //Find the Row being edited.
    if (GridView1.EditIndex == e.Row.RowIndex)
    {
      //Loop through all Cells in the Row.
      int index = 0;
      foreach (TableCell cell in e.Row.Cells)
      {
        if (cell.Controls.Count > 0)
        {
          //Check whether Cell has TextBox.
          if (cell.Controls[0] is TextBox)
          {
            //Reference the TextBox.
            TextBox textBox = cell.Controls[0] as TextBox;

            //Assign ID to the TextBox.
            textBox.ID = "txt" + GridView1.HeaderRow.Cells[index].Text.Replace(" ", "");

            //Create and assign RequiredFieldValidator to the TextBox.
            RequiredFieldValidator validator = new RequiredFieldValidator
            {
              ControlToValidate = textBox.ID,
              ForeColor = Color.Red,
              ErrorMessage = "Required",
              ValidationGroup = "Update"
            };
            cell.Controls.Add(validator);
          }
          else
          {
            //Add ValidationGroup to the Update Button.
            LinkButton lnkUpdate = cell.FindControl("lnkUpdate") as LinkButton;
            lnkUpdate.ValidationGroup = "Update";
          }
        }
        index++;
      }
    }
  }

کد VB.NET :

Protected Sub OnRowCreated(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs)
    'Find the Row being edited.
    If GridView1.EditIndex = e.Row.RowIndex Then
      'Loop through all Cells in the Row.
      Dim index As Integer = 0
      For Each cell As TableCell In e.Row.Cells
        If cell.Controls.Count > 0 Then
          'Check whether Cell has TextBox.
          If TypeOf cell.Controls(0) Is TextBox Then
            'Reference the TextBox.
            Dim textBox As TextBox = TryCast(cell.Controls(0), TextBox)

            'Assign ID to the TextBox.
            textBox.ID = "txt" + GridView1.HeaderRow.Cells(index).Text.Replace(" ", "")

            'Create and assign RequiredFieldValidator to the TextBox.
            Dim validator As New RequiredFieldValidator() With { _
             .ControlToValidate = textBox.ID, _
             .ForeColor = Color.Red, _
             .ErrorMessage = "Required", _
             .ValidationGroup = "Update" _
            }
            cell.Controls.Add(validator)
          Else
            'Add ValidationGroup to the Update Button.
            Dim lnkUpdate As LinkButton = TryCast(cell.FindControl("lnkUpdate"), LinkButton)
            lnkUpdate.ValidationGroup = "Update"
          End If
        End If
        index += 1
      Next
    End If
  End Sub

برای دکمه Update و Cancel در حالت ویرایش نیز دستورات زیر را اضافه می کنیم :

کد #C :


protected void OnUpdate(object sender, EventArgs e)
{
  GridViewRow row = (sender as LinkButton).NamingContainer as GridViewRow;
  string name = (row.Cells[0].Controls[0] as TextBox).Text;
  string country = (row.Cells[1].Controls[0] as TextBox).Text;
  DataTable dt = ViewState["dt"] as DataTable;
  dt.Rows[row.RowIndex]["Name"] = name;
  dt.Rows[row.RowIndex]["Country"] = country;
  ViewState["dt"] = dt;
  GridView1.EditIndex = -1;
  this.BindGrid();
}
 
protected void OnCancel(object sender, EventArgs e)
{
  GridView1.EditIndex = -1;
  this.BindGrid();
}

کد VB.NET :


Protected Sub OnUpdate(sender As Object, e As EventArgs)
  Dim row As GridViewRow = TryCast(TryCast(sender, LinkButton).NamingContainer, GridViewRow)
  Dim name As String = TryCast(row.Cells(0).Controls(0), TextBox).Text
  Dim country As String = TryCast(row.Cells(1).Controls(0), TextBox).Text
  Dim dt As DataTable = TryCast(ViewState("dt"), DataTable)
  dt.Rows(row.RowIndex)("Name") = name
  dt.Rows(row.RowIndex)("Country") = country
  ViewState("dt") = dt
  GridView1.EditIndex = -1
  Me.BindGrid()
End Sub
 
Protected Sub OnCancel(sender As Object, e As EventArgs)
  GridView1.EditIndex = -1
  Me.BindGrid()
End Sub

 

فایل های ضمیمه