اعتبار سنجی شماره موبایل

در این مقاله قصد دارم اعتبار سنجی شماره موبایل ایران را با استفاده از عبارات با قاعده و کنترل (RegularExpressionValidator) به شما آموزش دهم .

اعتبار سنجی شماره موبایل

برای اعتبار سنجی از عبارت با قاعده زیر استفاده میکنیم

(^(09|9)[1][1-9]\d{7}$)|(^(09|9)[3][12456]\d{7}$)

 

یک صفحه ایجاد میکنیم و یک TextBox و یک RegularExpressionValidator روی صفحه قرار میدهیم

  <div>
  <h3>
    <a href="http://barnamenevisan.org/">مرجع تخخصی برنامه نویسان</a>
  </h3>
    <table class="auto-style1">
      <tr>
        <td class="auto-style2">شماره موبایل :</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtMobile" runat="server"></asp:TextBox>
          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtMobile" ErrorMessage="شماره وارد شده معتبر نمی باشد" ForeColor="Red" ValidationExpression="(^(09|9)[1][1-9]\d{7}$)|(^(09|9)[3][12456]\d{7}$)"></asp:RegularExpressionValidator>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="auto-style2">&nbsp;</td>
        <td>
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="ثبت" />
        </td>
      </tr>
    </table>

  </div>

 

 

فایل های ضمیمه