نمایش اطلاعات و ارسال مقادیر به GridView در Asp.Net

در این مقاله قصد داریم یک GridView برای نمایش اطلاعات بگذاریم که باز زدن هر سطر از GridView جزئیات اطلاعات آن رکورد نمایش داده شود.

نمایش اطلاعات و ارسال مقادیر به GridView در Asp.Net

ابتدا یک پروژه ی جدید بسازید.

در مرحله ی بعد نیاز به ساختن یک پایگاه داده و ساخت یک جدول دارید.

داخل صفحه ی Design UI قطعه کد زیر را وارد نمایید.

  <title></title>
    <style type="text/css"> 
      .style1 { 
        width: 229px; 
      } 
       
      .style2 { 
        width: 24px; 
      } 
       
      .style3 { 
        text-decoration: underline; 
      } 
    </style> 
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <div class="style3"> <strong>نمایش جزئیات <br /> 
     <a href="http://barnamenevisan.org/">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a>
    </strong> </div> 
      <table style="width:100%;"> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:DataBase1ConnectionString3 %>" SelectCommand="SELECT [id], [name] FROM [tbl_data]"></asp:SqlDataSource>
          </td> 
          <td class="style2"> </td> 
          <td> </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      DataKeyNames="id" DataSourceID="SqlDataSource2" CellPadding="4" 
          ForeColor="#333333" GridLines="None">
      <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
      <Columns>
        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="کد" InsertVisible="False" 
          ReadOnly="True" SortExpression="id" />
        <asp:BoundField DataField="name" HeaderText="نام" SortExpression="name" />
        <asp:CommandField ShowSelectButton="True" SelectText="انتخاب" />
      </Columns>
      <FooterStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
      <PagerStyle BackColor="#FFCC66" ForeColor="#333333" HorizontalAlign="Center" />
      <RowStyle BackColor="#FFFBD6" ForeColor="#333333" />
      <SelectedRowStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="Navy" />
      <SortedAscendingCellStyle BackColor="#FDF5AC" />
      <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#4D0000" />
      <SortedDescendingCellStyle BackColor="#FCF6C0" />
      <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#820000" />
    </asp:GridView> 
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:DataBase1ConnectionString4 %>" SelectCommand="SELECT [id], [name] FROM [tbl_data]"></asp:SqlDataSource>
          </td> 
          <td class="style2"> </td> 
          <td> </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:DataBase1ConnectionString2 %>" DeleteCommand="DELETE FROM [tbl_data] WHERE [id] = @id" InsertCommand="INSERT INTO [tbl_data] ([name], [age], [phone], [email], [city]) VALUES (@name, @age, @phone, @email, @city)" SelectCommand="SELECT [id], [name], [age], [phone], [email], [city] FROM [tbl_data] WHERE ([id] = @id)" UpdateCommand="UPDATE [tbl_data] SET [name] = @name, [age] = @age, [phone] = @phone, [email] = @email, [city] = @city WHERE [id] = @id"> 
              <DeleteParameters> 
                <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" /> </DeleteParameters> 
              <InsertParameters> 
                <asp:Parameter Name="name" Type="String" /> 
                <asp:Parameter Name="age" Type="Decimal" /> 
                <asp:Parameter Name="phone" Type="Decimal" /> 
                <asp:Parameter Name="email" Type="String" /> 
                <asp:Parameter Name="city" Type="String" /> </InsertParameters> 
              <SelectParameters> 
                <asp:ControlParameter ControlID="GridView1" Name="id" PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" /> </SelectParameters> 
              <UpdateParameters> 
                <asp:Parameter Name="name" Type="String" /> 
                <asp:Parameter Name="age" Type="Decimal" /> 
                <asp:Parameter Name="phone" Type="Decimal" /> 
                <asp:Parameter Name="email" Type="String" /> 
                <asp:Parameter Name="city" Type="String" /> 
                <asp:Parameter Name="id" Type="Int32" /> </UpdateParameters> 
            </asp:SqlDataSource> 
          </td> 
          <td class="style2"> </td> 
          <td> </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
            <asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server" AutoGenerateRows="False" DataKeyNames="id" DataSourceID="SqlDataSource1" Height="50px" Width="125px" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None"> 
              <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> 
              <CommandRowStyle BackColor="#FFFFC0" Font-Bold="True" /> 
              <FieldHeaderStyle BackColor="#FFFF99" Font-Bold="True" /> 
              <Fields> 
                <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="کد" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="id" /> 
                <asp:BoundField DataField="name" HeaderText="نام" SortExpression="name" /> 
                <asp:BoundField DataField="age" HeaderText="سن" SortExpression="age" /> 
                <asp:BoundField DataField="phone" HeaderText="تلفن" SortExpression="phone" /> 
                <asp:BoundField DataField="email" HeaderText="آدرس الکترونیکی" SortExpression="email" /> 
                <asp:BoundField DataField="city" HeaderText="شهر" SortExpression="city" /> </Fields> 
              <FooterStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
              <HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
              <PagerStyle BackColor="#FFCC66" ForeColor="#333333" HorizontalAlign="Center" /> 
              <RowStyle BackColor="#FFFBD6" ForeColor="#333333" /> </asp:DetailsView> 
          </td> 
          <td class="style2"> </td> 
          <td> </td> 
        </tr> 
      </table> 
  </div>
  </form>
</body>
</html>

حالا باید یک DataSource برای GridView در نظر بگیرید و آن را به گرید ویو متصل نمایید:

تنظیمات Wizard DataSource:

حال برای نمایش جزئیات:

حالا برای نمایش جزیئیات نیاز به دستور Where داریم اینکه باید وقتی روی هر Id زده می شود و انتخاب می نماییم اطلاعات جزئی آن کد مورد نظر نمایش داده شود

در آخر اجرای پروژه به صورت زیر خواهد بود:

حالا با زدن گزینه ی انتخاب جزئیات نمایش داده می شود.

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب