انجام عملیات CRUD در ASP.Net

در این مقاله می خواهیم نحوه ی انجام عملیات CRUD در ASP.Net را بررسی کنیم. این کار به صورت مرحله به مرحله و بسیار ساده خواهد بود.در این مقاله از برنامه های Visual Studio و SOL Server استفاده می کنیم.

انجام عملیات CRUD در ASP.Net

مرحله  1 :

برنامه SQL Server را باز کنید. ( Server Name ،Id ،Password را وارد کنید و سپس بر روی Connect کلیک کنید.)

مرحله  2:

یک database جدید ایجاد کنید. (بر روی Database کلیک راست کنید و سپس New Database را انتخاب کنید.)

مرحله  3 :

برای database خود ، نام "CRUD" را انتخاب کنید و سپس بر روی OK کلیک کنید.

مرحله  4 :

یک جدول جدید ایجاد کنید.( CRUD database را از حالت فشرده خارج کنید و بر روی Tables کلیک راست کنید و سپس New Table را انتخاب کنید.)

مرحله  5 :

جدول خودتان را مطابق شکل زیر طراحی کنید. ( ستون ها را نام گذاری کنید و نوع داده های هر ستون را طبق شکل زیر ، تعیین کنید. )

 


مرحله  6 :

کلید اصلی (Primary Key) جدول را انتخاب کنید. ( بر روی ستون U_id کلیک راست کنید و سپس بر روی گزینه ی Primary Key کلیک کنید. )

مرحله  7 :

ستون U_id را Auto- Increment کنید. (ستون U_id  را انتخاب کنید و به Property ستون بروید و Is Identity=Yes را قرار بدهید. ) Ctrl + S را برای ذخیره کردن فشار دهید. یک پنجره باز می شود که در آن باید نام database خودتان را وارد کنید. نام "tbl_user" را برای آن بنویسید و گزینه ی OK را انتخاب کنید.

مرحله  8 :

یک New Web Application ایجاد کنید. (  Visual Studio را باز کنید و File -> New -> Web Site را انتخاب کنید. )

مرحله 9 :

 از منوی سمت چپ ، گزینه ی #C  و همچنین Net Framework 3.5. را انتخاب کنید.

مرحله  10 :

گزینه ی ASP.NET Empty را انتخاب کنید و سپس بر روی Browse کلیک کنید.

مرحله  11 :

پوشه ای که می خواهید برنامه را در آن ذخیره کنید ، انتخاب کنید و سپس نام وب سایت خودتان را مثل شکل  (../project/CRUD) قرار بدهید و سپس بر روی OK کلیک کنید.

مرحله  12 :

در این مرحله ، یک Web Application خالی ایجاد شده است.

مرحله 13:

یک صفحه ی وب جدید ایجاد کنید. (بر روی web App راست کلیک کنید و سپس Add -> Add New Item را بزنید.)

مرحله  14 :

گزینه ی "Web Form" را انتخاب کنید و نام "Add.aspx" را برای آن انتخاب کنید. سپس گزینه ی Add را انتخاب کنید.

مرحله  15 :

به روش مشابه ، سه web form دیگر اضافه کنید. (Delete.aspx, Retrieve.aspx and Update.aspx)

مرحله  16 :

یک جدول HTML به صورت داینامیک ایجاد کنید. ( Add.aspx را باز کنید سپس از منوی بالا ، گزینه ی Table را انتخاب کنید. )

مرحله 17 :

مشخصات جدول را مطابق زیر تنظیم کنید و حتما تیک گزینه ی specify width را بردارید. ( این مورد برای داشتن یک  UI خوب ، مهم است .)

مرحله 18 :

بر روی جدول کلیک راست کنید و به قسمت properties بروید .(در گوشه ی سمت راست ، می توانید پنجره ی properties را مشاهده کنید .)

مرحله  19 :

این مرحله ، برای داشتن یک UI مناسب ، مهم است.

1-اولین سلول از اولین ردیف را انتخاب کنید و عرض آن را برابر با 100 قرار بدهید. ( این کار را از طریق پنجره ی properties انجام بدهید.)

2-دومین سلول از اولین ردیف را انتخاب کنید و عرض آن را برابر با 20 قرار بدهید.

3- چهارمین سلول از اولین ردیف را انتخاب کنید و عرض آن را برابر با 20 قرار بدهید.

4-یک TextBox اضافه کنید. ( از TextBox ،ToolBox را انتخاب کنید و سپس آن را به سلول سوم از ردیف اول بکشید.)

5- TextBox را انتخاب کنید و   Ctrl+C را فشار بدهید سپس بر روی سلول سوم از ردیف دوم بروید و Ctrl+ V انجام بدهید. (این کار را برای ردیف های سوم و چهارم نیز انجام بدهید. )

6-متن ها را همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، در سلول های اول هر ردیف درج کنید . ( نام ، نام خانوادگی ، شماره ی تماس و ایمیل )

7-سلول های دوم از هر ردیف را انتخاب کنید، سپس به پنجره ی properties بروید و ویژگی align را برابر با center قرار بدهید ، سپس ":" را در هر یک از سلول ها بگذارید.

8- سلول سوم از ردیف پنجم را انتخاب کنید، ویژگی  align  آن را برابر با right قرار بدهید.

مرحله  20 :

یک button اضافه کنید. ( ازtoolbox  یک button انتخاب کنید و آن را به ستون سوم از ردیف پنجم بکشید و قرار بدهید. )

مرحله  21 :

یک مقدار Id را برای هر جزء ASP در نظر بگیرید.(اولین TextBox را انتخاب کنید و سپس   ID = txtFname را قرار بدهید. )

این کار را برای بقیه ی TextBox ها نیز انجام بدهید و یک نام برای آن ها در نظر بگیرید. (txtLname, txtContact و txtEmail)

مرحله  22 :

مانند مرحله 21 ، یک متن و یک Id  نیز برای button در نظر بگیرید.( به قسمت Properties بروید و  تغییرات زیر را انجام بدهید.)

مرحله  23 :

قسمت کد # Cصفحه را باز کنید. (بر روی صفحه کلیک راست کنید و سپس به View Code بروید.)

مرحله 24 :

در بالای کدتان ، دو قسمتی که در شکل نشان داده شده است را اضافه کنید. (using System.Data وusing System.Data.SqlClient)

مرحله 25 :

بر روی دکمه ی Create ، دابل کلیک کنید و کد زیر را به آن اضافه کنید.


  string con = "Data Source=.;Initial Catalog =CRUD;User Id=sa;Password=123"; 
    SqlConnection db = new SqlConnection(con); 
    db.Open(); 
    string insert = "insert into tbl_user (u_fname,u_lname,u_contact,u_email) values ('"+txtFname.Text+"','"+txtLname.Text+"','"+txtContact.Text+"','"+txtEmail.Text+"')"; 
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(insert,db); 
    int m = cmd.ExecuteNonQuery(); 
    if(m != 0) 
    {
      Response.Write("<script>alert('اطلاعات با موفقیت درج شد')</script>"); 
    } 
    else 
    {
      Response.Write("<script>alert('اطلاعات با موفقیت درج شد')</script>"); 
    } 
    db.Close(); 

مرحله 26 :

پروژه را طبق مراحل زیر اجرا کنید :

1- پروژه را ذخیره کنید.

2-پروژه را اجرا کنید.(در صورت اجرا، خروجی زیر را خواهید دید.)

3-جزئیات کاربر را وارد کنید و بر روی دکمه ی "ثبت اطلاعات " کلیک کنید.

مرحله 27 :

یک پیام به شما نشان داده می شود با عنوان "اطلاعات با موفقیت ، درج شد. "

مرحله 28 :

 در این مرحله می خواهیم ببینیم اطلاعات با موفقیت ثبت شده اند یا نه . (برنامه SQL Server را باز کنید ، سپس پایگاه داده ی "CRUD" را انتخاب کنید، بر روی tbl_user ، راست کلیک کنید و جدول را باز کنید.) خواهید دید که اطلاعات به درستی در جدول قرار گرفته اند.

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب