سورس ارسال ایمیل به زبان سی شارپ

با استفاده از این سورس میتوانید در زبان سی شارپ ارسال ایمیل کنین.

سورس ارسال ایمیل به زبان سی شارپ

نمونه ضمیمه می باشد .

فایل های ضمیمه